Regulamin usługi

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin Usługi EMAILLABS, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia przez VERCOM usługi polegającej na udostępnieniu Klientowi poprzez sieć Internet Serwera SMTP służącego do wysyłki Wiadomości EMAIL oraz Panelu Klienta służącego do analizy prowadzonych wysyłek Wiadomości EMAIL, a także na przesyłaniu Klientowi poradników poświęconych sposobom zastosowania powyższych funkcjonalności w działalności Klienta.

2. EMAILLABS jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204), a niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu tej ustawy.

§2. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą, należy rozumieć zgodnie z ich następującymi definicjami:

a. Adres IP – stały adres przypisany Serwerowi SMTP identyfikujący go w sieci Internet; Adres IP może być współdzielony lub dedykowany Klientowi, w zależności od wybranej przez niego opcji;

b. Aktywacja – aktywacja Konta dokonana przez VERCOM po pozytywnej weryfikacji Klienta;

c. Cennik – zestawienie rodzaju i wysokości opłat należnych VERCOM z tytułu świadczenia Klientowi usługi EMAILLABS oraz zasad ich naliczania, w szczególności cen jednostkowych za wysłanie Wiadomości EMAIL oraz cen dodatkowo odpłatnych funkcjonalności usługi EMAILLABS;

d. EMAILLABS – usługa świadczona drogą elektroniczną przez VERCOM na rzecz Klienta, polegająca na udostępnieniu Klientowi poprzez sieć Internet Serwera SMTP służącego do wysyłki Wiadomości EMAIL oraz Panelu Klienta służącego do analizy prowadzonych wysyłek Wiadomości EMAIL, a także na przesyłaniu Klientowi poradników poświęconych sposobom zastosowania powyższych funkcjonalności w działalności Klienta;

e. Faktura VAT – dokument księgowy wystawiany Klientowi przez VERCOM, na podstawie którego Klient uiszcza opłatę za usługę EMAILLABS; termin płatności Faktury ustala się na 14 dni od dnia jej wystawienia;

f. Hasło – ciąg co najmniej 8 znaków alfanumerycznych, zawierający co najmniej jedną wielką i małą literę, oraz cyfrę, umożliwiający każdorazowy dostęp do Konta;

g. Klient – posiadająca pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą; zawierana z VERCOM Umowa jest związana bezpośrednio z działalnością gospodarczą Klienta;

h. Konto – konto Klienta udostępniane mu w Serwisie Internetowym w celu dostępu do Panelu Klienta; Klient może mieć wyłącznie jedno Konto, o ile Regulamin nie stanowi inaczej;

i. Login – ciąg co najmniej 6 znaków alfanumerycznych, wskazany podczas Rejestracji przez Klienta, umożliwiający każdorazowy dostęp do Konta;

j. Okres Rozliczeniowy – okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Klienta wobec VERCOM z tytułu świadczenia usługi EMAILLABS, rozpoczynający się 1. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, a kończący się w ostatnim dniu tego miesiąca kalendarzowego;

k. Okres Testowy –  okres trwający minimum 7 dni, w którym Klienci VERCOM mogą korzystać z usługi EMAILLABS nieodpłatnie;

l. Opłata Miesięczna – opłata za korzystanie przez Klienta z usługi EMAILLABS, w części płatna na koniec Okresu Rozliczeniowego – ustalona na podstawie liczby Wiadomości przekraczających wolumen zawarty w cenie wybranego Pakietu (na podstawie stawki CPM – koszt za 1000 wysłanych e-maili), a wysłanych w trakcie tego kończącego się Okresu Rozliczeniowego, a w części płatna przed rozpoczęciem się kolejnego Okresu Rozliczeniowego – ustalona na podstawie wybranego przez Klienta Pakietu i dodatkowo odpłatnych funkcjonalności, mających funkcjonować w tym kolejnym Okresie Rozliczeniowym; Opłata Miesięczna łącznie dokumentowana jest Fakturą VAT;

m. Panel Klienta – udostępnione Klientowi w ramach Konta, poprzez sieć Internet, po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym, oprogramowanie umożliwiające Klientowi obsługę i zarządzanie usługą EMAILLABS, w tym analizę i podgląd wysłanych Wiadomości EMAIL, przy czym zakres jego funkcjonalności jest warunkowany przez wybór dodatkowo odpłatnych funkcjonalności usługi EMAILLABS przez Klienta;

n. Rejestracja – jednorazowy proces utworzenia Konta, poprzedzony akceptacją Regulaminu przez Klienta; potwierdzenie Rejestracji przez Klienta jest równoważne z przyjęciem przez Klienta złożonej przez VERCOM oferty zawarcia Umowy między Klientem a VERCOM;

o. Serwer SMTP – udostępniany Klientowi wirtualny serwer wydzielony z fizycznego serwera należącego do VERCOM, do którego przypisany jest Adres IP, służący do wysyłki Wiadomości EMAIL; Serwer SMTP może być współdzielony lub dedykowany Klientowi, w zależności od wybranej przez niego opcji;

p. Serwis Internetowy – serwis internetowy dostępny w sieci Internet pod adresem www.EMAILLABS.pl;

q. Strona – w liczbie pojedynczej „Strona” oznacza VERCOM albo Klienta, a w liczbie mnogiej „Strony” oznaczają VERCOM oraz Klienta;

r. Umowa – zawarta pisemnie albo drogą elektroniczną, wówczas poprzez potwierdzenie przez VERCOM Rejestracji, umowa o świadczenie usługi EMAILLABS pomiędzy VERCOM a Klientem, której integralną część stanowi niniejszy Regulamin oraz Cennik;

s. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1);

t. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204);

u. VERCOM – VERCOM S.A., ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 781-17-65-125, REGON: 300061423, KRS: 0000535618 (Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy); adres elektroniczny: bok@EMAILLABS.pl;

v. Wiadomość EMAIL – wiadomość tekstowa, mogąca zawierać grafikę oraz formatowanie HTML, o treści podanej przez Klienta, wysłana przez Klienta na wskazane przez Klienta adresy poczty elektronicznej, za pośrednictwem sieci Internet, przy wykorzystaniu Serwera SMTP.

§3. ZAWARCIE UMOWY

1. Umowa może zostać zawarta pisemnie, z chwilą złożenia przez Strony swoich podpisów pod Umową, lub drogą elektroniczną, z chwilą potwierdzenia przez Klienta Rejestracji.

2. Usługa EmailLabs nie jest przeznaczona dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zatem umowa z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej nie zostanie zawarta, a utworzone Konto Klienta zostanie niezwłocznie usunięte przez VERCOM.

3. Rejestracja odbywa się w Serwisie Internetowym poprzez:

a) podanie przez Klienta następujących danych:

– wybranego przez Klienta Loginu, dotychczas niepodawanego w trakcie innej Rejestracji,
– adresu EMAIL Klienta, dotychczas niepodawanego w trakcie innej Rejestracji, ani niebędącego adresem jednorazowym,
– imienia lub nazwy Klienta,
– numeru telefonu Klienta, celem przesłania mu Hasła,

b) zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu przez Klienta,

c) kliknięcie przycisku „Zarejestruj”.

4. Po dokonaniu Rejestracji Klient otrzyma na podany podczas Rejestracji adres EMAIL wiadomość elektroniczną zawierającą link, którego kliknięcie będzie równoznaczne z potwierdzeniem Rejestracji przez Klienta.

5. Potwierdzenie Rejestracji stanowi przyjęcie przez Klienta, pochodzącej od VERCOM, oferty zawarcia Umowy na warunkach określonych w Regulaminie.

6. Po potwierdzeniu Rejestracji Klient otrzyma na podany podczas Rejestracji numer telefonu wiadomość tekstową (SMS) zawierającą Hasło. Klient może dokonać zmiany Hasła w Panelu Klienta.

7. Każda ze Stron zobowiązana jest każdorazowo, w terminie 3 dni roboczych od daty zdarzenia, informować drugą Stronę o zmianie swoich danych podanych podczas lub po dokonaniu Rejestracji (Klient) lub w Regulaminie (VERCOM) pod rygorem uznania wiadomości skierowanych na ostatnio wskazany adres za skutecznie doręczone.

8. W celu zawarcia i wykonania Umowy niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim VERCOM decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest on administratorem danych osobowych. Ponadto w ramach realizowania Umowy Klient, jako administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych VERCOM, który jest w tym zakresie podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO.

9. Po założeniu Konta, Klient otrzymuje możliwość przetestowania funkcjonalności usługi EmailLabs jedynie z wykorzystaniem własnych danych osobowych lub danych testowych, niebędących danymi osobowymi w rozumieniu art.4 pkt 1 RODO. Przed wprowadzeniem rzeczywistych danych osobowych do usługi EmailLabs, w stosunku do których Klient jest administratorem (wg art. 4 pkt 7 RODO), zobowiązany jest do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa powierzenia VERCOM przetwarzania danych osobowych została zawarta w Regulaminie powierzenia przetwarzania danych osobowych, który znajduje się w Panelu Klienta, będącym integralną częścią niniejszego Regulaminu.

 

§4. POCZĄTEK ŚWIADCZENIA USŁUGI EMAILLABS

1. Rozpoczęcie świadczenia usługi EMAILLABS następuje niezwłocznie po potwierdzeniu Rejestracji przez Klienta. Potwierdzenie Rejestracji daje jednocześnie dostęp do Panelu Klienta.

2. Klient w celu uzyskania możliwości zlecania wysyłki Wiadomości w usłudze EMAILLABS powinien w ciągu 48 godzin od potwierdzenia Rejestracji:

a) uzupełnić w swoim Koncie dane podane podczas Rejestracji o:

– nazwę firmy lub organizacji oraz numer NIP,
– dokładny adres siedzib Klienta,
– imię i nazwisko osoby rejestrującej Konto,
– numer telefonu Klienta.
– adres serwisu internetowego Klienta, w którym będzie wykorzystywał usługę EMAILLABS.

b) po zakończeniu testów, z wykorzystaniem jedynie własnych danych osobowych lub danych testowych, zgodnie z §3 ust.9 zaakceptować w swoim Koncie Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych.

3. Klient otrzymywać będzie poradniki poświęcone sposobom zastosowania funkcjonalności usługi EMAILLABS w działalności Klienta.

4. W przypadku niespełnienia przez Klienta warunków wskazanych w §4 ust. 2 Regulaminu Klient utraci dostęp do Panelu Klienta w czasie 30 dni od potwierdzenia Rejestracji.

5. Po spełnieniu przez Klienta warunków wskazanych w §4 ust. 2 Regulaminu, VERCOM w terminie 3 Dni Roboczych przeprowadzi weryfikację Klienta, mającą na celu sprawdzenie przez VERCOM, że:

a) Klient podał swoje prawdziwe dane,

b) Klient nie posiada już innego Konta,

c) Klient będzie przestrzegał prawa i Regulaminów,

d) Wiadomości EMAIL wysyłane przez Klienta nie wpłyną negatywnie na jakość świadczonej przez VERCOM usługi EMAILLABS.

6. Podczas weryfikacji Klienta VERCOM może zwrócić się do Klienta o podanie przez niego dodatkowych danych, w tym w szczególności dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby rejestrującej Konto dla Klienta do jego reprezentowania, jeżeli nie wynika to jednoznacznie z dokumentów rejestrowych lub dokumentu potwierdzającego nadanie NIP.

7. Po pozytywnej weryfikacji Klienta zostanie dokonana Aktywacja i odblokowanie konta, skutkująca udostępnieniem na Koncie funkcjonalności zgodnych z Pakietem Startup.

8. W okresie pomiędzy Rejestracją a Aktywacją, VERCOM może, bez podawania przyczyn, wypowiedzieć Klientowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym, ograniczyć lub zawiesić świadczenie Klientowi usługi EMAILLABS na czas nieokreślony. W szczególności negatywny wynik weryfikacji Klienta lub brak zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z §3 ust.9 skutkować może wypowiedzeniem przez VERCOM Klientowi Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§5. PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI USŁUGI EMAILLABS

1. Każdy Klient po aktywacji posiada na koncie automatycznie dostęp do podstawowych funkcji Panelu w postaci pakietu Startup przez co rozumie się udostępnienie Klientowi następujących funkcjonalności:
a) najważniejszych statystyk e-mailowych, w tym raportu aktywności e-mail, do czarnej listy EmailLabs
b) ograniczonych czasowo logów e-mailowych (bez możliwości ich przedłużenia)
c) możliwości korzystania ze współdzielonego adresu IP (bez możliwości zamówienia dedykowanego adresu IP)
d) najważniejszych standardów szyfrowania wiadomości e-mail, jak TLS, podstawowych ustawień w zakresie SPF i DKIM
e) dostępu do podstawowej wsparcia klienta opartego o materiały edukacyjne, dobre praktyki zawarte w dokumentacji EmailLabs (bez możliwości wyjaśniania indywidualnych problemów z podmiotami świadczącymi w Polsce usługi kont poczty elektronicznej).

2. Każdy Klient może wysłać Wiadomości EMAIL przez Serwer SMTP dzięki odpowiedniej konfiguracji urządzeń, usług lub oprogramowania, z których korzysta, w szczególności poprzez wskazanie w ich ustawieniach jako serwera poczty wychodzącej Adresu IP Serwera SMTP. Instrukcja prawidłowej konfiguracji znajduje się w Serwisie Internetowym, a ponadto VERCOM, w ramach obsługi Klienta, o której mowa w §8 Regulaminu, o ile będzie to możliwe i nie będzie rodziło dodatkowych kosztów po stronie VERCOM, deklaruje pomoc Klientowi przy konfiguracji, w celu prawidłowego ustawienia Serwera SMTP jako serwera poczty wychodzącej. VERCOM niniejszym zastrzega, że są to wymagania techniczne usługi EMAILLABS, których mogą nie spełniać wszystkie urządzenia, usługi lub oprogramowania, z których korzysta Klient, wobec czego nie gwarantuje, że każdy Klient będzie mógł skorzystać z funkcjonalności usługi EMAILLABS polegającej na wskazaniu w ich ustawieniach jako serwera poczty wychodzącej Adresu IP Serwera SMTP.

3. Każdy Klient może zapoznać się w Panelu Klienta ze statusem Wiadomości EMAIL, ich tematem, nazwą oraz adresem nadawcy i adresata, jak również ze statystyką kliknięć i otwarć Wiadomości EMAIL, w okresie 7 dni od dnia ich wysłania, chyba że Klient po aktywacji, w ramach dodatkowo odpłatnej funkcjonalności usługi EMAILLABS, wybierze inaczej. Informacje o niedostarczeniu Wiadomości EMAIL z przyczyn trwałych (hard bounce), są przechowywane przez dłuższy okres, zgodny z polityką retencji danych VERCOM. Klient może ustalić powyższe informacje dotyczące Wiadomości EMAIL także poza Panelem Klienta, przy wykorzystaniu swojego oprogramowania, jednakże wymaga to wysłania przez niego zapytania API, gdyż VERCOM nie przesyła tych informacji automatycznie.

4. VERCOM dołącza do wysyłanych Wiadomości EMAIL dane nagłówkowe (SPF, DKIM) utrudniające podszycie się osoby trzeciej pod Klienta oraz pozwalające zwiększyć dostarczalność Wiadomości EMAIL.

5. Korzystanie z usługi EMAILLABS, w tym korzystanie z Panelu Klienta, wymaga:

a) dostępu do sieci Internet;

a) zalogowania się w Serwisie Internetowym przy wykorzystaniu Loginu i Hasła.

6. VERCOM nie gwarantuje Klientowi natychmiastowej wysyłki Wiadomości EMAIL, albowiem szybkość wysyłki zależy od liczby Wiadomości EMAIL, od wydajności urządzeń, usług lub oprogramowania, z których korzysta Klient oraz od obciążenia Serwera SMTP.

7. VERCOM nie gwarantuje Klientowi dostarczenia do adresata wysłanych przez Klienta Wiadomości EMAIL, jednakże podejmuje należytą staranność by zostały one dostarczone. W szczególności VERCOM zawiera z wybranymi podmiotami świadczącymi w Polsce usługi kont poczty elektronicznej (serwera poczty przychodzącej) umowy mające na celu zwiększenie dostarczalności Wiadomości EMAIL. Również od ustawień tych kont przez użytkowników lub te podmioty zależy możliwość wykorzystania przez Klienta części dodatkowo odpłatnych funkcjonalności usługi EMAILLABS względem Wiadomości EMAIL wysłanych na adresy tych kont, wobec czego VERCOM w tym zakresie nie może zagwarantować możliwości wykorzystania wszystkich funkcjonalności usługi EMAILLABS względem wszystkich Wiadomości EMAIL.

8. Serwer SMTP nie stanowi serwera poczty przychodzącej. VERCOM nie świadczy Klientowi usługi serwera poczty przychodzącej ani nie przydziela Klientowi żadnego adresu poczty przychodzącej, wobec czego Klient, chcący otrzymywać odpowiedzi od adresatów wysłanych Wiadomości EMAIL, musi samodzielnie uzyskać świadczenie takiej usługi oraz podać w Wiadomości EMAIL adres, który może być różny od adresu wskazanego w Loginie.

9. Poradniki poświęcone sposobom zastosowania funkcjonalności usługi EMAILLABS w działalności Klienta nie stanowią niezamówionej informacji handlowej, a ich przesłanie Klientowi jest konieczne do realizacji Umowy i nie ma na celu marketingu bezpośredniego VERCOM ani żadnego innego podmiotu trzeciego. Każdy Klient może jednak zrezygnować w dowolnym momencie i ze skutkiem natychmiastowym z otrzymywania poradników poświęconych sposobom zastosowania powyższych funkcjonalności w działalności Klienta, tym samym zwalniając VERCOM z obowiązku przesyłania Klientowi tych poradników.

10. VERCOM może zwrócić się do Klienta o wyrażenie odrębnej zgody na przesyłanie innych treści niż poradniki, o których mowa w §5 ust. 9 Regulaminu, w szczególności informacji handlowej, na przetwarzanie lub udostępnienie danych osobowych Klienta oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

§6. DODATKOWO ODPŁATNE FUNKCJONALNOŚCI USŁUGI EMAILLABS PO AKTYWACJI

1. Po Aktywacji, Klient jest uprawniony do zmiany Pakietu Startup i wyboru dodatkowo odpłatnych funkcjonalności usługi EMAILLABS, w szczególności:

a) przyznania Klientowi dostępu do podstawowych opcji Panel Klienta, dodatkowo odpłatnych wysyłek wiadomości e-mail i zniesienia dziennego limitu wysyłki wiadomości e-maili (Pakiet Essential),

b) udzielenia pełnego dostępu do Panelu Klienta, dodatkowego Adresu IP, wydłużenia okresu przechowywania logów wysyłki do 15 dni, przyznania dostępu do pełnych statystyk e-mail, rozszerzonego supportu, rozbudowanych opcji Email API, możliwość uaktywnienia wskazanych przez Klienta dodatkowo odpłatnych funkcjonalności i dodatkowo odpłatnych wysyłek wiadomości e-mail (Pakiet Pro)

c) udzielenia pełnego dostępu do Panelu Klienta, 2 dodatkowych Adresów IP, Supportu premium, dostępu do pełnych statystyk e-mail, rozbudowanych opcji Email API ,możliwości wydłużenia przechowywania logów ponad 15 dni, uaktywnienia wskazanych przez Klienta dodatkowo odpłatnych funkcjonalności wraz z dodatkowo odpłatnych wysyłek wiadomości e-mail (pakiet Enterprise ).

W tym celu Klient powinien wysłać odpowiednie zamówienie do Biura Obsługi Klienta EMAILLABS na adres: bok@emaillabs.pl. VERCOM zobowiązuje się udostępnić Klientowi wybrane dodatkowo odpłatne funkcjonalności usługi EMAILLABS niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wyboru przez Klienta. Klienci korzystający z pakietów Pro i Enterprise korzystają z opcji Panelu dostępnych w pakiecie Essential. Ceny za dodatkowe, nie ujęte w cenach pakietów Pro i Enterprise dodatkowe Adresy IP, jak i inne dodatkowo odpłatne funkcjonalności  muszą być uiszczane niezależnie.

2. W przypadku wybrania przez Klienta Pakietu Pro lub Enterprise, Klient może dokupić przestrzeń dyskową w celu umożliwienia mu podglądu i archiwizacji Wiadomości EMAIL w ramach usługi EMAILLABS.

3. Zgodnie z §6 ust. 1 Regulaminu, Klientowi pakietu Pro i Enterprise na życzenie zostanie odpłatnie przydzielony przez VERCOM minimum jeden dodatkowy Adres IP. Przez przydzielenie Klientowi dodatkowego Adresu IP, rozumie się udostępnienie Klientowi dodatkowych Adresów IP wraz z dodatkowymi Serwerami SMTP, do których przypisane są te dodatkowe Adresy IP, w liczbie uzależnionej od wybranej przez Klienta opcji. Wybór tych opcji przez Klienta będzie miał wpływ na szybkość wysyłki Wiadomości EMAIL, podział wysłanych Wiadomości EMAIL, analizę wysłanych Wiadomości EMAIL lub wielowątkowość wysyłania Wiadomości EMAIL. VERCOM nie gwarantuje, że dodatkowy Adres IP i dodatkowy Serwer SMTP będą dedykowane.

4. Przez przyznanie Klientowi  Pakietów Pro i Enterprise dedykowanego Adresu IP, VERCOM zapewnia, że od chwili wybrania tej opcji przez Klienta aż do zakończenia Umowy, Klient będzie mógł korzystać z danego Adresu IP na wyłączność. Jednocześnie, ze względów technicznych, wybór tej opcji przez Klienta oznacza przyznanie mu na wyłączność również Serwera SMTP, do którego przypisany jest dany Adres IP. Wybór tej opcji przez Klienta jest ostateczny, co oznacza niemożność powrotnej zmiany Adresu IP z dedykowanego na współdzielony. Wraz z przyznaniem Klientowi dedykowanego Adresu IP, funkcjonalność usługi EMAILLABS rozszerza się o następujące opcje:

a) wysoka początkowa reputacja dedykowanego Adresu IP, pozwalająca zwiększyć dostarczalność Wiadomości EMAIL;

b) możliwość indywidualnego spersonalizowania danych nagłówkowych Wiadomości EMAIL (DKIM), utrudniająca podszycie się osoby trzeciej pod Klienta oraz pozwalająca zwiększyć dostarczalność Wiadomości EMAIL, a także dopuszczająca przeniesienie tych danych przez Klienta poza usługę EMAILLABS;

c) możliwość pobrania do pliku o rozszerzeniu .csv listy adresów poczty elektronicznej, na które wysłane Wiadomości EMAIL nie zostały dostarczone, oraz możliwość wgrania pliku zawierającego takie dane.

5. Możliwość przyznania Klientowi dedykowanego lub dodatkowego Adresu IP może być wyłączona, z uwagi na ograniczoną liczbę Adresów IP.

6. Przez udzielenie pełnego dostępu do Panelu Klienta, rozumie się udostępnienie Klientowi następujących dodatkowych funkcjonalności usługi EMAILLABS, pozwalających na analizę wysłanych Wiadomości EMAIL, takich jak:

a) ich tagowanie (przykładowo jako rejestracyjnych, zmieniających hasła, sygnalizujących porzucone koszyki itp.),

b) informowanie o akcji podjętej względem nich przez adresata, w szczególności o ich przeczytaniu, skasowaniu lub oznaczeniu jako spam,

c) tworzenie list, w tym list ich adresatów, z podziałem na white-listy i black-listy,

d) tworzenie oddzielnych raportów ze względu na ich domenę,

e) możliwość wprowadzania automatycznych zmian w ich treści, polegających na umieszczaniu linków z indywidualnymi adresami stron internetowych, znajdujących się w wybranej przez Klienta domenie, zamiast domeny domyślnej.

f) zabezpieczenie przed podszyciem się przez osobę trzecią pod Klienta, dzięki ustawieniu przez Klienta spersonalizowanych danych nagłówkowych DMARC także w domenie wskazanego przez siebie adresu nadawcy Wiadomości EMAIL, oraz dzięki możliwości uzyskania informacji o próbie podszycia się pod Klienta od podmiotu świadczącego usługę konta poczty elektronicznej (serwera poczty przychodzącej), na której adres została skierowana wiadomość z próbą podszycia się pod Klienta;

g) możliwość utworzenia przez Klienta dodatkowych Kont i przyznania im określonych praw, a także późniejsza możliwość odebrania przez Klienta tych praw lub usunięcia dodatkowych Kont;

h) logowanie podejmowanych działań w Panelu Klienta z możliwością wglądu przez Klienta w logi;

i) możliwość prowadzenia przez VERCOM, w interesie Klienta, indywidualnych ustaleń i negocjacji z podmiotami świadczącymi w Polsce usługi kont poczty elektronicznej (serwera poczty przychodzącej), mających na celu zwiększenie dostarczalności Wiadomości EMAIL i klasyfikację na odpowiednie zakładki;

j) możliwość indywidualnego uzgodnienia przez Klienta z VERCOM warunków świadczenia Klientowi usługi EMAILLABS w zakresie jej dostępności, o której mowa w §7 ust. 2 Regulaminu, warunków informowania Klienta o zawieszeniu części z funkcjonalności usługi EMAILLABS, o których mowa w §7 ust. 4 Regulaminu, oraz ustalenia szybkości wysyłki Wiadomości EMAIL, na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

§7. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI EMAILLABS

1. VERCOM udziela każdemu Klientowi nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania udostępnionego po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym, tylko i wyłącznie w celu obsługi i zarządzania usługą EMAILLABS, oraz tylko i wyłącznie w zakresie wynikającym z wybranych przez Klienta opcji, na okres obowiązywania Umowy.

2. VERCOM zobowiązuje się dążyć do zapewnienia stałej dostępności usługi EMAILLABS przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia, tak by usługa EMAILLABS była dostępna dla Klienta przez nie mniej niż 99% czasu, z zastrzeżeniem dalszych ustępów niniejszego paragrafu.

3. VERCOM może przerwać albo w istotnym zakresie ograniczyć świadczenie usługi EMAILLABS lub zmienić warunki jej świadczenia, jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności uniemożliwiające spełnienie wymagań dotyczących zachowania ciągłości świadczenia usługi EMAILLABS, niezależne od VERCOM, takie jak awaria sieci telekomunikacyjnej, klęski żywiołowe, w sytuacjach szczególnego zagrożenia i konieczności zachowania ochrony integralności sieci.

4. VERCOM, po uprzednim poinformowaniu Klienta w terminie 2 dni roboczych przed planowanym wprowadzeniem zmian, może tymczasowo, jednorazowo na okres nie dłuższy niż 12 godzin, zawiesić część z funkcjonalności usługi EMAILLABS, w tym Panelu Klienta, w celu przeprowadzenia niezbędnych zmian w systemie.

5. VERCOM powiadomi Klienta o zaistniałych awariach u operatorów internetowych oraz telekomunikacyjnych, które mogą mieć wpływ na działanie usługi EMAILLABS, niezwłocznie po otrzymaniu informacji od operatorów.

6. Klient zobowiązany jest do korzystania z usługi EMAILLABS zgodnie z zaleceniami i instrukcjami dostarczonymi mu przez VERCOM.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku korzystania z usługi EMAILLABS niezgodnego z przeznaczeniem, prawem lub Regulaminem.

8. Zakazane jest wysyłanie poprzez usługę EMAILLABS Wiadomości EMAIL, zawierających treści sprzeczne z polskim prawem, w szczególności obrażające osoby trzecie, nawołujące do nienawiści rasowej oraz zawierające treści pornograficzne.

9. Zakazane jest wysyłanie niezamówionych informacji handlowych w rozumieniu art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, pomimo nieuzyskania uprzedniej zgody, o której mowa w art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.

§8. OBSŁUGA KLIENTA

Klient może zasięgać informacji w Biurze Obsługi Klienta drogą elektroniczną (bok@EMAILLABS.pl), w Serwisie Internetowym lub pisemnie na adres siedziby VERCOM. Opcjonalnie, w przypadku wybrania przez Klienta dodatkowo odpłatnych funkcjonalności EMAILLABS, może on zasięgać informacji także telefonicznie pod numerem: +48 61 622 23 24. VERCOM będzie udzielał odpowiedzi Klientowi w godzinach pracy VERCOM. VERCOM pod adresem swojej siedziby nie posiada lokalu przeznaczonego do osobistego obsługiwania Klientów.

§9. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUGI EMAILLABS

1. VERCOM świadczy Klientowi usługę EMAILLABS odpłatnie, z zastrzeżeniem §9 ust. 2 Regulaminu.

2. VERCOM może, według swojego swobodnego uznania, przyznać Klientowi Okres Testowy, w którym Klient będzie mógł korzystać z usługi EMAILLABS, w tym także z normalnie dodatkowo odpłatnych funkcjonalności, całkowicie nieodpłatnie.

3. Klient zobowiązany jest do terminowego uiszczania na rzecz VERCOM należności z tytułu korzystania z usługi EMAILLABS w wysokości wynikającej z Cennika, powiększonej o należny podatek VAT.

4. Wszelkie należności na rzecz VERCOM z tytułu korzystania przez Klienta z usługi EMAILLABS będą uiszczane na podstawie prawidłowo wystawionych i doręczonych Klientowi Faktur VAT, na wskazany w nich rachunek bankowy VERCOM. Klient może podczas Rejestracji, lub później w swoim Koncie, wyrazić zgodę na wystawianie oraz udostępnianie mu faktur elektronicznych, a także upoważnić VERCOM do przesyłania na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej faktury elektronicznej lub powiadomienia o wystawieniu oraz udostępnieniu faktury w Koncie.

5. Faktura będzie obejmować Opłatę Miesięczną za Okres Rozliczeniowy oraz inne należności naliczane w wysokości ustalonej w Cenniku, przy czym obejmować będzie łącznie wynagrodzenie należne VERCOM za:

a) kończący się Okres Rozliczeniowy – w części ustalonej na podstawie liczby Wiadomości EMAIL wysłanych ponad Pakiet EMAILI w trakcie tego kończącego się Okresu Rozliczeniowego i płatne z dołu na koniec tego Okresu Rozliczeniowego,

b) kolejny Okres Rozliczeniowy – w części ustalonej na podstawie wybranego przez Klienta  Pakietu EMAILI oraz dodatkowo odpłatnych funkcjonalności, mających funkcjonować w tym kolejnym Okresie Rozliczeniowym i płatne z góry przed rozpoczęciem się kolejnego Okresu Rozliczeniowego.

6. Wskazane w Cenniku wynagrodzenia za dodatkowo odpłatne funkcjonalności usługi EMAILLABS ulegają stosunkowemu zmniejszeniu za część Okresu Rozliczeniowego, w którym nie były Klientowi świadczone, z uwagi na rozpoczęcie ich świadczenia przez VERCOM w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego lub z uwagi na przerwę w świadczeniu usługi EMAILLABS przez VERCOM, trwającą łącznie co najmniej 24 godziny w danym Okresie Rozliczeniowym, z zastrzeżeniem §9 ust. 11 zd. 2 Regulaminu. Jeżeli kwota, o którą zmniejszono wynagrodzenie w danym Okresie Rozliczeniowym, została już uiszczona przez Klienta, to automatycznie zaliczana jest na poczet wynagrodzenia w kolejnym Okresie Rozliczeniowym.

7. W przypadku braku płatności w terminie określonym w Fakturze VAT, VERCOM niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. Jeżeli brak zapłaty nastąpił z powodu braku doręczenia Faktury VAT Klientowi, Strony dołożą wszelkich starań, aby ta Faktura VAT została doręczona niezwłocznie i w tym samym trybie została dokonana za nią płatność.

8. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego VERCOM.

9. VERCOM przysługuje prawo obciążenia Klienta odsetkami za opóźnienie w płatności, w wysokości odsetek ustawowych obowiązujących na dzień powstania zadłużenia.

10. VERCOM w przypadku opóźnienia w płatności całości lub części wynagrodzenia, ma prawo zaliczać bieżące wpłaty Klienta w pierwszej kolejności na pokrycie zaległego wynagrodzenia lub odsetek ustawowych, niezależnie od tytułu płatności wskazanego przez Klienta.

11. VERCOM, w przypadku opóźnienia w płatności całości lub części wynagrodzenia przekraczającego 21 dni licząc od dnia zawiadomienia o braku płatności w terminie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, ma prawo zawiesić świadczenie usługi EMAILLABS do czasu dokonania przez Klienta pełnej zapłaty zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami ustawowymi. VERCOM przysługuje prawo do wynagrodzenia za okres zawieszenia świadczenia usługi EMAILLABS spowodowany opóźnieniem w zapłacie przez Klienta całości lub części wynagrodzenia lub odsetek ustawowych.

12. VERCOM, w przypadku opóźnienia w płatności całości lub części wynagrodzenia przekraczającego 28 dni, licząc od dnia zawiadomienia o braku płatności w terminie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, ma prawo wypowiedzieć Umowę Klientowi ze skutkiem natychmiastowym.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. VERCOM nie odpowiada za treści wysyłane poprzez Klienta przy wykorzystaniu Serwera SMTP w ramach usługi EMAILLABS, w szczególności nie odpowiada za wysłane przez Klienta Wiadomości EMAIL.

2. Strony ograniczają odpowiedzialność VERCOM w ten sposób, że jakakolwiek odpowiedzialność VERCOM, jeżeli taka by powstała, nie będzie obejmować ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści, a także będzie ograniczona maksymalnie do wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez VERCOM od Klienta z tytułu Umowy.

3. VERCOM nie ponosi odpowiedzialności za Wiadomości EMAIL wysłane z opóźnieniem, Wiadomości EMAIL, które nie mogły zostać wysłane z powodu limitu, którym obwarowane są Konta korzystające z Pakietu Startup, Wiadomości EMAIL, które nie mogły zostać wysłane z powodów technicznych niezależnych od VERCOM ani za Wiadomości EMAIL, które nie zostały prawidłowo zakolejkowane w przypadku wysyłki zdalnej.

4. Każda ze Stron oświadcza, że uzyskane w czasie trwania współpracy oraz w związku z realizacją Umowy wszelkie dane dotyczące działalności drugiej Strony, stanowić będą informacje poufne, które nie będą przekazywane instytucjom i osobom nieuprawnionym ustawowo do ich wglądu przez okres trwania współpracy, jak również przez okres 10 (dziesięciu) lat po zakończeniu współpracy.

§ 11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Klient może złożyć reklamację pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta, o którym mowa w §8 Regulaminu.

2. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu dokumentu zawierającego reklamację lub otrzymania faksu, bądź też dzień przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego telefonicznie, złożonego w sposób wskazany w §11 ust. 1 Regulaminu.

3. Reklamacja może być złożona w terminie:

a) do 1 miesiąca od wystąpienia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy – z zastrzeżeniem pkt b. poniżej;

b) do 1 miesiąca od wystąpienia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy, jednak nie dłużej niż przez okres przechowywania logów Wiadomości EMAIL – jeżeli przedmiotem reklamacji jest wysyłka lub dostarczenie Wiadomości EMAIL (dostarczenie lub niedostarczenie Wiadomości EMAIL do odbiorcy, status końcowy Wiadomości EMAIL) albo inna okoliczność wymagająca sprawdzenia logów Wiadomości EMAIL. Czas przechowywania logów różni się dla poszczególnych użytkowników i pozostaje zależny od:

– wybranego pakietu (standardowo: Klienci posiadający Pakiet Startup posiadają okres przechowywania logów równy 7 dni, Klienci posiadający Pakiet Essential/Pro/Enterpirse: posiadają okres przechowywania logów równy 15 dni);
– dodatkowych usług wykupionych przez Klienta (za dodatkową opłatą w ramach Pakietu Pro i Enterprise możliwe jest przedłużenie okresu przechowywania logów na okresy dłuższe niż ustawione standardowo dla wybranego pakietu).

Klient zobowiązany jest zachować powyższe terminy pod rygorem utraty prawa Klienta do ewentualnych roszczeń przeciwko VERCOM z tytułu wystąpienia tego zdarzenia. Reklamację złożoną po upływie wskazanych terminów pozostawia się bez rozpoznania.

4. VERCOM udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza negatywne rozpatrzenie reklamacji.

5. Wszelkie spory związane z Umową, po negatywnym rozpatrzeniu reklamacji, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby VERCOM.

§ 12. CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie, z zastrzeżeniem uprawnień VERCOM wskazanych w §4 ust. 6 Regulaminu, w §9 ust. 11 Regulaminu, oraz w §12 ust. 3 Regulaminu, a także uprawnień Klienta wskazanych w §12 ust. 4 Regulaminu oraz §13 ust. 4 Regulaminu.

3. VERCOM może wypowiedzieć Klientowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, gdy:

a) Klient narusza postanowienia Regulaminu lub Umowy, bądź podejmuje działania utrudniające albo uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z usług VERCOM, w tym w szczególności z usługi EMAILLABS;

b) Klient korzysta z usług VERCOM, w tym w szczególności z usługi EMAILLABS, w sposób niezgodny z prawem, w szczególności narusza zakazy, o których mowa w § 7 ust. 8 i 9 Regulaminu;

c) dane lub informacje podane przez Klienta przy zawarciu Umowy są nieprawdziwe;

d) Klient wysyła niezamówione wiadomości EMAIL, osobom lub firmom, które nie wyraziły wcześniej zgody na otrzymywanie tego typu informacji, w szczególności o charakterze promocyjnym i reklamowym;

e) Klient używa telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, pomimo nieuzyskania uprzedniej zgody, o której mowa w art. 172 Prawa telekomunikacyjnego;

f) Klient podszywa się poprzez edycję pola nadawcy EMAIL pod adres EMAIL, którego właściciel nie wyraził na to zgody;

g) Klient używa w polu nadawcy wiadomości EMAIL treści, które mogą wprowadzić w błąd odbiorcę, nazwy instytucji, firm i znaków towarowych, do których używania nie ma prawa;

4. Klient może wypowiedzieć VERCOM Umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie przerwy w świadczeniu usługi EMAILLABS, zawinionej przez VERCOM, trwającej dłużej niż 5 dni w danym miesiącu kalendarzowym, jeżeli pomimo wezwania VERCOM przez Klienta do wznowienia świadczenia usługi EMAILLABS i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni, VERCOM nie wznowi świadczenia usługi EMAILLABS.

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, rozwiązanie Umowy następuje w dniu, w którym druga Strona miała możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia złożonego przez Stronę wypowiadającą Umowę.

6. Oświadczenia Stron dotyczące wypowiedzenia Umowy mogą zostać przesłane drogą elektroniczną na podany przez Strony adres poczty elektronicznej: bok@emaillabs.pl.

7. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy powierzenia przetwarzania zawartej w oparciu Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w § 3 ust. 8, z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia umowy powierzenia przetwarzania, rozwiązaniu lub wygaśnięciu ulega niniejsza Umowa, a powierzone dane ulegną usunięciu w ciągu 14 dni.

8. Zmiana Umowy w zakresie ograniczenia dostępnych funkcjonalności na wniosek Klienta (np. przejścia na niższy pakiet, rezygnacja z dedykowanych IP), wymaga zachowania formy Aneksu. Jego postanowienia wchodzą w życie po upływie 1 pełnego okresu rozliczeniowego.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Cennik usługi EMAILLABS dotyczący niniejszej Umowy znajduje się na stronie internetowej www.EMAILLABS.pl/cennik

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Cennikiem będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

3. Strony zgodnie ustalają, że prawem właściwym dla Umowy, wynikających z niej roszczeń oraz czynów niedozwolonych związanych z nią, będzie prawo polskie.

4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych obowiązującej w VERCOM znajdują się w polityce prywatności na stronie internetowej www.EMAILLABS.pl.

5. VERCOM jest uprawniony do zmiany Regulaminów lub Cennika w czasie trwania Umowy. VERCOM powiadomi Klienta o każdej zmianie Regulaminów lub Cennika z wyprzedzeniem, co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Zmiany te będą dla Klienta wiążące, o ile w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o nowej treści Regulaminów lub Cennika, nie wypowie on Umowy. Brak wypowiedzenia Umowy we wskazanym terminie oznacza, iż Klient zapoznał się z treścią nowych Regulaminów i Cennika oraz akceptuje ich postanowienia.

6. Na podstawie zgodnego oświadczenia Stron, zawarta między nimi Umowa może zostać zmieniona także bez zmiany Regulaminu ani Cennika.

7. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przez VERCOM przed zawarciem Umowy w Serwisie Internetowym, czyli w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, także na każde jego żądanie.

8. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019r.

 

Utwórz konto w EmailLabs już dziś

Wysyłaj do 24 000 wiadomości e-mail miesięcznie zawsze za darmo