Umowa o świadczenie usług

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejsza Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną (“Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-569), pod adresem: Nowy Rynek Poznań, Budynek D, ul. Wierzbięcice 1B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000535618, NIP: 7811765125, REGON: 300061423 („Vercom”) oraz Klientem, tj. podmiotem, który przystępuje do niniejszej Umowy w celu korzystania z usług świadczonych na jej podstawie drogą elektroniczną (“Klient”).

Vercom tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze, które umożliwiają przedsiębiorcom budowanie i rozwijanie trwałych relacji z odbiorcami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji. Zarówno mali, jak i duzi przedsiębiorcy polegają na Vercom w zakresie dostarczanych narzędzi komunikacji oraz jej automatyzacji, osiągając jej wysoką dostarczalność i efektywność.

Celem niniejszej Umowy jest ustalenie ogólnych zasad, w oparciu o które Vercom świadczyć będzie Usługi na rzecz Klienta.

§1. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

1.1.    Na podstawie niniejszej Umowy oraz na warunkach w niej określonych, Vercom świadczy na rzecz Klienta wybrane przez Klienta usługi wysyłki wiadomości (i) SMS, (ii) MMS, (iii) Email Panelowe, (iv) Push mobile, (v) Email API i/lub (vi) RTM (segmentator dynamiczny) (dalej łącznie jako: “Usługi” lub każda z osobna jako: „Usługa”). 

1.2.    Usługi dedykowane i świadczone są wyłącznie na rzecz przedsiębiorców w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców. 

1.3.    Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1.6. poniżej, Usługi świadczone są przez Vercom odpłatnie, tj. za wynagrodzeniem należnym Vercom w cyklach miesięcznych. Kwota miesięcznego wynagrodzenia należnego Vercom z tytułu wynagrodzenia za świadczenie wybranej przez Klienta Usługi ustalana jest na podstawie Cennika

1.4.    Z zastrzeżeniem Usług wysyłki komunikacji SMS/MMS, zasadą jest, że Usługi świadczone są w pakietach określonych w Cenniku („Pakiety”). Funkcjonalność Usług zależy od wybranego przez Klienta Pakietu. Vercom zastrzega sobie prawo do modyfikacji funkcjonalności Pakietów, rozszerzania oferty o kolejne Pakiety, jak również rezygnacji ze świadczenia Usług w oparciu o konkretny Pakiet. Zmiany w zakresie, o którym mowa powyżej, nie wpływają na Usługi świadczone Klientom przed dokonaniem zmiany. Aktualna oferta dostępnych Usług wynika z Cennika. Klient wybiera odpowiedni dla niego Pakiet za pomocą Formularza Zamówienia, który zawiera warunki szczególne względem postanowień niniejszej Umowy („Formularz Zamówienia”), odnoszące się do wybranej przez Klienta Usługi. 

1.5.    Do korzystania z Usług Vercom niezbędne jest dokonanie Rejestracji w serwisie znajdującym się pod adresem elektronicznym: rejestracja („Serwis”). Poprzez „Rejestrację” rozumieć należy podanie przez Klienta danych identyfikacyjnych Klienta, niezbędnych do utworzenia konta Klienta w Serwisie („Konto”). Klient zyskuje dostęp do zamówionych Usług za pomocą Konta, zaś korzysta z Usług po zalogowaniu się na Konto, za pośrednictwem Serwisu. Klient może mieć tylko jedno Konto, chyba, że Strony wyraźnie postanowią inaczej w Formularzu Zamówienia. 

1.6.    Klient ma możliwość skorzystania z wybranej Usługi – w ograniczonym zakresie, także nieodpłatnie, w ramach Pakietu Bezpłatnego. Funkcjonalności Usług dostępne w ramach Pakietu Bezpłatnego określa Cennik. Korzystanie z Pakietu Bezpłatnego służy umożliwieniu Klientowi zapoznania się z Usługami świadczonymi przez Vercom na podstawie niniejszej Umowy, Vercom zastrzega sobie prawo do zaoferowania Klientowi Pakietu Bezpłatnego przejścia na dowolny Pakiet odpłatny w każdym czasie. 

1.7.    Vercom nie gwarantuje Klientowi natychmiastowej wysyłki wiadomości, albowiem szybkość wysyłki zależy od liczby wiadomości, od sprzętu, usług lub oprogramowania, z których korzysta Klient, od obciążenia sieci i serwera SMTP, chyba że Klient wybierze Funkcję Dodatkową, przewidującą taką gwarancję. 

1.8.    Vercom nie gwarantuje Klientowi dostarczenia do adresata wiadomości zleconych do wysyłki przez Klienta, jednakże podejmuje należytą staranność by zostały one dostarczone.

1.9.    Vercom zawiera z wybranymi podmiotami świadczącymi usługi kont poczty elektronicznej (serwera poczty przychodzącej), oferującymi taką możliwość, umowy mające na celu zwiększenie dostarczalności wiadomości email – również od ustawień tych kont przez użytkowników lub te podmioty zależy możliwość wykorzystania przez Klienta części Funkcji Dodatkowych względem Wiadomości email wysłanych na adresy tych kont, wobec czego Vercom w tym zakresie nie może zagwarantować możliwości wykorzystania wszystkich funkcjonalności względem wszystkich wiadomości email. W przypadku usługi wysyłki wiadomości SMS/MMS/Push mobile, korzystanie z funkcjonalności Usługi może być ograniczone przez ustawienia urządzeń mobilnych oraz systemów operacyjnych urządzeń, z których korzystają adresaci komunikacji wysyłanej przez Klienta za pośrednictwem Vercom. Vercom stale monitoruje, i w razie potrzeby modyfikuje funkcjonalności świadczonych usług, zgodnie z aktualnymi wymaganiami operatorów sieci telekomunikacyjnych (GSM) – Vercom nie jest jednak w stanie zagwarantować Klientowi możliwości skutecznego wykorzystywania wszystkich funkcjonalności świadczonych usług SMS/MMS/ Push mobile, ponieważ ich skuteczność zależy także od czynników zewnętrznych, na które Vercom nie ma wpływu (ustawienia urządzeń mobilnych, ustawienia aplikacji, z których korzystają adresaci komunikacji Klienta, ustawienia systemów operacyjnych urządzeń mobilnych). 

1.10.  Vercom dołącza do wysyłanych wiadomości email dane nagłówkowe (SPF, DKIM) utrudniające podszycie się osoby trzeciej pod Klienta oraz pozwalające zwiększyć dostarczalność wiadomości email.

1.11.  Vercom nie świadczy Klientowi usługi serwera poczty przychodzącej ani nie przydziela Klientowi żadnego adresu poczty przychodzącej, wobec czego Klient, chcący otrzymywać odpowiedzi od adresatów wysłanych wiadomości email musi samodzielnie uzyskać świadczenie takiej usługi oraz podać w wiadomości email adres, który może być różny od adresu wskazanego podczas Rejestracji.

1.12.  Vercom nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości (i ich treści) wysłane na zlecenie Klienta lub przez Klienta w ramach świadczonych na rzecz Klienta Usług. Ponadto, Vercom nie ponosi odpowiedzialności za: (i) wiadomości wysłane z opóźnieniem, (ii) wiadomości, które nie mogły zostać wysłane z powodów technicznych niezależnych od Vercom, (iii) wiadomości, które nie mogły zostać wysłane z powodu przekroczenia limitu obowiązującego w ramach wybranego przez Klienta Pakietu, ani za (iv) wiadomości, które nie zostały prawidłowo skolejkowane w przypadku wysyłki zdalnej.

1.13.  Vercom udostępni Klientowi przydatne informacje o sposobie korzystania z Usług – w formie powitalnych wiadomości e-mail, przesyłanych Klientowi cyklicznie, w liczbie maksymalnie 10 wiadomości dla każdej wybranej przez Klienta Usługi. Wiadomości, o których mowa w zdaniu poprzednim mają na celu ułatwienie Klientowi korzystanie z Usług stanowiących przedmiot Umowy oraz jej funkcjonalności w sposób optymalny, zaś ich wysyłka stanowi element Usługi świadczonej przez Vercom na podstawie Umowy. 

1.14.  Vercom zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w działaniu Serwisu oraz jego funkcjonalności (w tym świadczonych Usług) trwającej maksymalnie do 24 godzin, o której Klienci zostaną poinformowani uprzednio odpowiednim komunikatem. Przerwy techniczne następować będą nie częściej, niż 1 (słownie: jeden) raz na kwartał w roku kalendarzowym, chyba że przerwa techniczna wymuszona zostanie przez zdarzenie nagłe, nieprzewidziane przez Vercom i wymagające natychmiastowej reakcji skutkującej przerwą w funkcjonowaniu Serwisu i/lub świadczeniu Usług. 

1.15.  USŁUGI MOGĄ PODLEGAĆ POD LIMITY LUB INNE OGRANICZENIA, WYNIKAJĄCE Z CENNIKA (NP. LIMITY ODNOSZĄCE SIĘ DO LICZBY WIADOMOŚCI SMS LUB EMAIL, MOŻLIWEJ DO WYSŁANIA W DANYM MIESIĄCU). W PRZYPADKU WYCZERAPANIA PRZEZ KLIENTA LICZBY WIADOMOŚCI OBJĘTEJ WYBRANYM PAKIETEM W DANYM MIESIĄCU, ŚWIADCZENIE USŁUGI ULEGA ZAWIESZENIU ZAŚ DALSZA WYSYŁKA KOLEJNYCH WIADOMOŚCI MOŻLIWA BĘDZIE DOPIERO OD NOWEGO MIESIĄCA ŚWIADCZENIA USŁUGI. VERCOM POINFORMUJE KLIENTA O ZBLIŻANIU SIĘ DO UMÓWIONEGO LIMITU Z ODPOWIEDNIM WYPRZEDZENIEM. Komunikat zawierający informacje, o których mowa w niniejszym ustępie

          1.15.1 Klient otrzyma na adres email wskazany podczas Rejestracji w Serwisie, chyba że Strony uzgodnią inny adres do komunikacji z Klientem w Formularzu Zamówienia.

1.16.  Vercom może z ważnych powodów tymczasowo przerwać albo w istotnym zakresie ograniczyć świadczenie Usług lub zmienić warunki ich świadczenia, jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności uniemożliwiające spełnienie wymagań dotyczących zachowania ciągłości świadczenia Usług, niezależne od Vercom, takie jak, w szczególności, awaria sieci telekomunikacyjnej, klęski żywiołowe, sytuacje szczególnego zagrożenia i konieczności zachowania ochrony integralności sieci.

1.17.  Przez cały okres obowiązywania Umowy Klient zobowiązany jest stosować się do wytycznych, instrukcji i rekomendacji Vercom, odnoszących się do świadczonych Usług. Wszelkie przydatne informacje dotyczące konfiguracji Usług, jak również sposobu korzystania z Usług, dostępne są w FAQ oraz Dokumentacji API. FAQ oraz Dokumentacja API mogą podlegać bieżącym aktualizacjom, które nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają informowania Klienta w trybie przewidzianym w punkcie 8 ust. 8.5. – 8.7. Umowy; oba dokumenty dostępne są dla Klienta po zalogowaniu na Konto, zawsze w aktualnej wersji i mają charakter pomocniczy. W przypadku, gdy wskazana dokumentacja nie zawiera informacji aktualnie poszukiwanej przez Klienta, odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące Usługi udzieli Biuro Obsługi Klienta („BOK”), dostępne pod adresem elektronicznym: [email protected]. Informacja o godzinach pracy BOK dostępna jest dla Klienta na stronie internetowej Serwisu.

§2. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG ORAZ DZIAŁANIA ZABRONIONE

2.1.    Do korzystania z Usług świadczonych przez Vercom na podstawie niniejszej Umowy, niezbędne jest spełnienie przez Klienta co najmniej następujących wymagań technicznych: (i) korzystania z urządzenia komputerowego klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) lub innego urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu i przeglądanie Internetu (np. telefon komórkowy, palmtop, smartfon, tablet itp.), (ii) dostępu do Internetu, (iii) posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej email, (iv) korzystania z przeglądarki internetowej Internet Explorer 10 lub nowszy, Mozilla Firefox 14.01 lub nowszy, Google Chrome 10 lub nowszy lub innej dostępnej przeglądarki – w aktualnej jej wersji, oraz odpowiednia ich konfiguracja.

Uwaga: wymogiem koniecznym konfiguracji przeglądarki jest obsługa dokumentów HTML oraz akceptacja plików „Cookie”, a także konieczność włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Przy korzystaniu z Usług zalecane jest korzystanie z aktualnego oprogramowania antywirusowego. W przypadku usług API (ang. Application Program Interface), niezbędne jest dokonanie integracji z wykorzystaniem interfejsu programowania aplikacji (API), w tym konfiguracja sprzętu, usług lub oprogramowania, z których korzysta Klient. Vercom, o ile będzie to możliwe i nie będzie rodziło dodatkowych kosztów po stronie Vercom, deklaruje pomoc Klientowi przy konfiguracji. Vercom niniejszym zastrzega, że zasad tej konfiguracji mogą nie spełniać wszystkie sprzęty, usługi lub oprogramowania, z których korzysta Klient, wobec czego nie gwarantuje, że każdy Klient będzie mógł skorzystać z funkcjonalności Usługi z pominięciem infrastruktury udostępnionej przez Vercom. Korzystanie z Usługi z wykorzystaniem API może spowodować dostęp do ograniczonej liczby funkcjonalności Usługi.

2.2.    Vercom dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Usług możliwe było ze wszystkich popularnych narzędzi (komputery oraz inne urządzenia), systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Usług, w całości lub w części, przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

2.3.    Vercom nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości świadczonych Usług, wynikające z niespełnienia przez Klienta wymagań technicznych określonych w punkcie 2.1. powyżej. 

2.4.    Wszelkie koszty związane z wdrożeniem rozwiązań technicznych niezbędnych do korzystania z Usług świadczonych przez Vercom, określonych w punkcie 2.1. powyżej, ponosi Klient we własnym zakresie. 

2.5.    Przez cały okres obowiązywania Umowy zabronione jest korzystanie z Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego Vercom, wprowadzanie do niego oprogramowania złośliwego, treści o charakterze bezprawnym lub uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz świadczonych Usług. 

2.6.    Przez cały okres obowiązywania Umowy Klient zobowiązuje się: (i) powstrzymać od dostarczania treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym zasadami współżycia społecznego, naruszających lub zagrażających prawom, w tym dobrom osobistym osób i podmiotów trzecich, naruszających prawa własności intelektualnej, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczących orientacji seksualnej, propagujących pornografię lub przemoc – w jakiejkolwiek formie, a także (ii) powstrzymać się od przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2.7.    Zakazane jest wykorzystywanie Usług do wysyłania komunikacji zawierającej treści bezprawne, a także używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i/lub automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego bez uprzedniej zgody adresata. Zebranie wszelkich wymaganych prawem zgód od odbiorców kierowanej komunikacji jest obowiązkiem Klienta. 

2.8.    Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Klient zobowiązany jest zapoznać się z Polityką Antyspamową Vercom („Polityka Antyspamowa”). Przez cały okres obowiązywania Umowy Klient zobowiązany jest przestrzegać postanowień Polityki Antyspamowej, zaś wszelkie działanie sprzeczne z Polityką Antyspamową stanowić będzie ciężkie naruszenie niniejszej Umowy i może skutkować jej rozwiązaniem przez Vercom bez zachowania okresu wypowiedzenia lub – w zależności od wyboru Vercom, zawieszeniem świadczenia Usługi do czasu wyjaśnienia sprawy (z zachowaniem prawa Vercom do otrzymania wynagrodzenia za czas zawieszenia Usługi). Polityka Antyspamowa stanowi integralną część niniejszej Umowy. 

2.9.    Naruszenie przez Klienta postanowień ust. 2.5-2.8 powyżej stanowi rażące naruszenie Umowy i skutkuje jej rozwiązaniem w trybie natychmiastowym. Postanowienia punktu 7 ust. 7.2. Umowy stosuje się odpowiednio

§3. PŁATNOŚCI

3.1.    Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia należnego Vercom z tytułu świadczenia Usług na podstawie niniejszej Umowy. 

3.2.    Kwota wynagrodzenia należnego Vercom zgodnie z ust. 3.1. powyżej, wyliczana jest na podstawie Cennika. W przypadku, gdy Klient – poza funkcjonalnościami Usługi objętymi wybranym przez Klienta Pakietem, korzysta z funkcjonalności dodatkowych, tj. nieobjętych wybranym przez Klienta Pakietem („Funkcje Dodatkowe”), wynagrodzenie należne Vercom z tytułu świadczenia Usług zawierających Funkcje Dodatkowe, ulega powiększeniu o koszt Funkcji Dodatkowych określony w Cenniku. 

3.3.    Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Formularza Zamówienia, wynagrodzenie należne Vercom płatne jest w cyklach miesięcznych, z góry, na podstawie faktury wystawionej przez Vercom. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym Klient przekroczy opłacony limit odnoszący się do liczby możliwych do wysłania w danym miesiącu wiadomości i/lub wielkości bazy kontaktów, na początku następnego miesiąca kalendarzowego Vercom wystawi Klientowi kolejną fakturę, obejmującą kwotę wynagrodzenia należnego Vercom z tytułu umożliwienia Klientowi dokonania wysyłki większej liczby wiadomości/ przekroczenie wielkości bazy, aniżeli opłacona pierwotnie. Faktury wystawiane są wyłącznie elektronicznie, bez podpisu, na co Klient wyraża zgodę. Faktury dostarczane będą Klientowi drogą elektroniczną, na adres email wskazany przez Klienta podczas Rejestracji, chyba że Strony wskażą inny adres do wysyłki faktur w Formularzu Zamówienia. 

3.4.    Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia należnego Vercom w terminie wynikającym z wystawionej faktury. O zbliżającym się terminie zapłaty Vercom poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku, gdy Klient opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia należnego Vercom stosownie do wystawionej faktury, Vercom zastrzega sobie prawo do wysłania Klientowi monitu informującego o upływie terminu na zapłatę faktury, jak również uprawniona będzie do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności. Monity, o których mowa w niniejszym ustępie 3.4. mają charakter systemowy, nie mają charakteru marketingowego oraz nie podlegają możliwości wyłączenia. 

3.5.    W przypadku, gdy Klient opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie 3 o ponad 21 dni kalendarzowych, Vercom przysługuje prawo zawieszenia świadczenia Usługi do momentu uregulowania przez Klienta należności wynikającej z wystawionej przez Vercom faktury, wraz z odsetkami należnymi Vercom za czas opóźnienia stosownie do postanowień ust. 3.4 powyżej. Vercom przysługuje prawo do wynagrodzenia za czas zawieszenia świadczenia Usługi w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu. 

3.6.    W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przekraczającej 28 dni kalendarzowych, Vercom przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku postanowienia punktu 7 ust. 7.2. Umowy stosuje się odpowiednio.

§4. POUFNOŚĆ 

4.1.    Uzyskane w czasie trwania współpracy oraz w związku z realizacją Umowy wszelkie dane dotyczące działalności drugiej Strony, jak również indywidualnie uzgodnione warunki wynagrodzenia Vercom stanowić będą informacje poufne, które nie będą przekazywane podmiotom trzecim przez okres trwania współpracy, jak również przez okres 10 (dziesięciu) lat po jej zakończeniu. Postanowienia zdania pierwszego nie dotyczą sytuacji, w których przekazanie informacji poufnych będzie bezwzględnie wymagane przepisami prawa (wówczas Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o planowanym przekazaniu informacji poufnych oraz o podmiocie upoważnionym, któremu tego typu informacje mają zostać udostępnione). Strony mogą dodatkowo zawrzeć odpowiednią umowę o zachowaniu poufności. 

4.2.    W przypadku informacji poufnych, które ze swej natury stanowią informacje prawnie chronione, takie jak – w szczególności, informacje objęte tajemnicą bankową, tajemnicą ubezpieczeniową lub tajemnicą telekomunikacyjną, informacje te mogą zostać udostępnione przez Vercom wyłącznie w oparciu o ważną podstawę prawną oraz wyłącznie organom władzy publicznej, które zostały ustawowo upoważnione do uzyskania tego typu informacji w ściśle określonym celu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Vercom niezwłocznie poinformuje Klienta o otrzymaniu wniosku odpowiedniego organu władzy publicznej dotyczącym udostępnienia informacji prawnie chronionej – chyba, że przepisy prawa wyraźnie zakazują przekazania tego typu informacji przez Vercom w szczególności ze względu na ważny interes publiczny, oraz dokona rejestracji przedmiotowego wniosku oraz działań podjętych w celu realizacji żądania zawartego we wniosku właściwego organu w prowadzonym przez Vercom rejestrze. Rejestr, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uwzględnia takie informacje, jak: (i) data otrzymania wniosku, (ii) źródło pochodzenia wniosku, (iii) zakres żądanych informacji, (iv) Klient, którego dotyczą żądanie informacje prawnie chronione, (v) cel i podstawa prawna udostępnienia informacji, (vi) data udzielenia informacji oraz zakres udzielonych informacji. 

§5. DANE OSOBOWE

5.1.    W celu zawarcia i wykonywania Umowy niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim Vercom decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest on administratorem danych osobowych. Szczegółowe informacje  dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Vercom określa dokument Polityki Prywatności Vercom.

5.2.    W przypadkach innych, niż określone w ust. 5.1. powyżej, w celu korzystania z Usług konieczne jest uprzednie zawarcie z Vercom umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych („Umowa powierzenia”), chyba że charakter informacji przetwarzanych w ramach świadczenia Usług nie obejmuje danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE („RODO”), lub też, gdy przepisy RODO nie znajdują zastosowania do przetwarzania danych w odniesieniu do Usługi świadczonej przez Vercom na rzecz Klienta.

5.3.    W przypadku Usług, o których mowa w ust. 1.6. Umowy (tj. usługi świadczone nieodpłatnie), do momentu weryfikacji Klienta przez Vercom, Klient ma jedynie możliwość przetestowania funkcjonalności Usługi z wykorzystaniem własnych danych osobowych. Korzystanie z Usługi w celu wysyłki wiadomości do osób fizycznych, których dane osobowe Klient przetwarza jako administrator danych, lub które Klient przetwarza w imieniu ich administratora, wymaga uprzedniego zawarcia z Vercom odpowiedniej Umowy powierzenia

§6. OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

6.1.    Serwis oraz jego wizerunek graficzny i zawartość stanowią własność Vercom. 

6.2.    Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści udostępnionych przez Vercom w ramach Serwisu, jak również prawa do wszelkich graficznych elementów Serwisu, przysługują wyłącznie Vercom. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Klienta jakichkolwiek praw ani licencji do tych treści lub elementów. Klient może wykorzystywać wskazane powyżej treści oraz elementy wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

6.3.    Jakiekolwiek kopiowanie elementów Serwisu, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych, logo lub innych elementów graficznych zamieszczonych w Serwisie w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym poprzez linkowanie, w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Vercom jest zabronione. Nie stanowi działania zabronionego korzystanie z treści wyraźnie udostępnionych w Serwisie przez Vercom dla potrzeb korzystania z Usług świadczonych przez Vercom. 

6.4.    Korzystanie z Serwisu oraz zawartych w nim treści, narzędzi lub Usług jest dozwolone wyłącznie na zasadach określonych w niniejszej Umowie, wyłącznie w związku z korzystaniem z Usług świadczonych za jego pośrednictwem oraz wyłącznie w celach zgodnych z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa.

§7. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I ROZWIĄZYWANIE UMOWY

7.1.    Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Formularza Zamówienia, Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia Umowy. W przypadku Klientów, którym został przydzielony Opiekun Klienta, wypowiedzenie Umowy Klient przekazuje na piśmie (email, skan wypowiedzenia) na adres elektroniczny BOK.

7.2.    Vercom uprawniona jest do rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym, tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia, w każdym przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszej Umowy w sposób rażący, w szczególności w przypadku naruszenia postanowień punktu 2 ust. 2.5.-2.8. Umowy oraz postanowień punktu 6 Umowy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu, dostęp do Konta oraz jego wszelkiej zawartości ulega zablokowaniu, zaś Klient zobowiązany jest pobrać samodzielnie dane osobowe, które podlegały przetwarzaniu w związku ze świadczoną Usługą lub wydać Vercom polecenie co do ich usunięcia. W przypadku, gdy w terminie 3 dni roboczych od dnia rozwiązania Umowy Klient nie pobierze danych stosownie do postanowień zdania poprzedniego, jak również nie wyda Vercom polecenia co do ich usunięcia, dane te podlegają automatycznemu usunięciu przez Vercom bez wzywania Klienta do wydania polecenia w tym zakresie. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio w przypadku rozwiązania Umowy w trybie przewidzianym w ust. 7.1. powyżej. W przypadku zablokowania Konta, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić się do BOK w celu umożliwienia samodzielnego pobrania danych, stosownie do postanowień niniejszego ust. 7.2. O blokadzie Konta Klient informowany jest drogą elektroniczną, na adres e-mail podany podczas Rejestracji w Serwisie, chyba że Strony uzgodnią inny adres kontaktowy w Formularzu Zamówienia. 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.    Niniejsza Umowa oraz wszelkie inne dokumenty znajdujące zastosowanie do Usług świadczonych na jej podstawie, podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem powinna być interpretowana. 

8.2.    Wszelkie spory wynikające z Umowy lub mające związek z jej wykonywaniem, o ile nie dadzą się rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Vercom. 

8.3.    Klient ma prawo złożenia reklamacji we wszelkich sprawach związanych ze świadczoną Usługą. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną, na adres: [email protected] Reklamacja może zostać złożona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, każda reklamacja musi zawierać oznaczenie „Reklamacja”. W przypadku reklamacji Usług wysyłki wiadomości email, reklamacja może zostać złożona maksymalnie na 3 dni przed upływem terminu  przechowywania logów wiadomości email; okres przechowywania logów dla wiadomości email określony został w specyfikacji Usługi wysyłki email. 

8.4.    Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, przy czym informacja o sposobie ich rozpatrzenia udzielana jest drogą elektroniczną, na adres email Klienta wskazany podczas Rejestracji (z zastrzeżeniem możliwości jego późniejszej aktualizacji) w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 

8.5.    Vercom zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Umowy, jak również wszelkich innych dokumentów znajdujących zastosowanie do Usług świadczonych na jej podstawie, w szczególności w przypadku: 

  1.  rozszerzenia zakresu świadczonych Usług, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub opcji, poprawienia parametrów Usług, modernizacji technologii lub ulepszenia procesu i/lub sposobu organizacji świadczenia Usług na jej podstawie, udostępnienia Usług innym kategoriom klientów (np. konsumentom), 
  2. zmiany przepisów prawa wymagającej zmian w niniejszej Umowie oraz innych dokumentach znajdujących zastosowanie do Usług świadczonych na jej podstawie, 
  3. wydania orzeczeń sądowych lub innych wiążących orzeczeń władzy publicznej mających wpływ na działalność Vercom lub świadczenie Usług określonych w niniejszej Umowie, w szczególności konkretyzujących lub nakładających na Vercom nowe obowiązki w zakresie świadczenia Usług, a także potrzeby dostosowania postanowień niniejszej Umowy do obowiązujących przepisów prawa,
  4. wycofania z oferty Usług, ich elementów, funkcjonalności, 
  5. niezamierzonego w momencie zawarcia niniejszej Umowy wygaśnięcia lub rozwiązania umów z podmiotami trzecimi, które to umowy pozostają niezbędne dla świadczenia Usług określonych niniejszą Umową, 
  6. wzrostu kosztów prowadzenia działalności przez Vercom spowodowanego wzrostem kosztów pracy (płacy minimalnej, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw), wzrostu cen (w tym wzrostu poziomu wskaźnika inflacji w skali rocznej, publikowanego przez GUS lub cen towarów lub usług kontrahentów Vercom, wzrostu kosztów nabycia, wykonania, modernizacji lub utrzymania infrastruktury niezbędnej do świadczenia Usług);
  7. wystąpienia przypadku siły wyższej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w wyniku którego nie jest możliwe świadczenie przez Vercom Usług w dotychczasowym zakresie lub na dotychczasowych warunkach,
  8. zaistniałej po stronie Vercom potrzeby modyfikacji Umowy poprzez dokonanie zmian stylistycznych lub redakcyjnych, a także mających na celu doprecyzowanie poszczególnych jej postanowień, w sposób nieingerujący w prawa i obowiązki Stron, mający jednak sprzyjać przejrzystości dokumentu, 
  9. potrzeby dostosowania postanowień niniejszej Umowy do obowiązujących przepisów prawa. 

8.6.    Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.7 poniżej, o planowanej zmianie postanowień Umowy Vercom poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem, w każdym przypadku nie krótszym niż 30 dni przed wejściem w życie planowanych zmian. W przypadku, gdy Klient nie wyraża zgody na zmianę, Umowa ulega rozwiązaniu z upływem przewidzianego dla niej okresu wypowiedzenia. Informacja o zamierzonej zmianie postanowień Umowy, jak również innych dokumentów znajdujących zastosowanie do Usług świadczonych na jej podstawie, przesyłana będzie przez Vercom drogą elektroniczną, na adres email Klienta podany podczas Rejestracji, chyba że Strony uzgodnią inny adres email w Formularzu Zamówienia. 

8.7.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach, termin poinformowania Klienta o planowanej zmianie postanowień Umowy może ulec skróceniu, jeżeli Vercom nie będzie miał możliwości jego dotrzymania z przyczyn od niego niezależnych (w szczególności w przypadku niespodziewanej zmiany stawek międzyoperatorskich za wysyłkę wiadomości SMS). W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, najpóźniej do momentu wejścia w życie zmian. Brak rozwiązania Umowy przez Klienta w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim przyjmuje się za akceptację zmian. 

8.8.    W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Formularza Zamówienia, stosuje się postanowienia Formularza Zamówienia. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się postanowienia Formularza Zamówienia.

8.9.    Cennik stanowi integralną część Umowy. 

8.10.  Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji jej postanowień przez Klienta, co następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa w procesie Rejestracji. Rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony w Formularzu Zamówienia

 

Regulamin obowiązuje od dnia 22.03.2023 od godziny 16:00.

Regulamin obowiązujący  do 22.03.2023  dostępna jest TUTAJ.

Regulamin obowiązujący do 31.03.2022 dostępny jest TUTAJ.

Regulamin obowiązujący do 30.06.2021 dostępny jest TUTAJ.