Polityka antyspamowa
(31.10.2023)

 

§1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejsza Polityka Antyspamowa określa minimalne standardy korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Vercom, mające na celu zabezpieczenie odbiorców Wiadomości przed niechcianymi lub bezprawnymi wiadomościami typu SPAM lub Phishing.

2. Polityka Antyspamowa stanowi integralną część Umowy Głównej. W zakresie nieuregulowanym w Polityce Antyspamowej stosuje się do niej pozostałe Dokumenty Umowne, w tym w szczególności postanowienia Regulaminu.

3. Odbiorca Wiadomości, który otrzymał SPAM lub Phishing, może skontaktować się z Vercom pod adresem: [email protected].

§2. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej Polityki Antyspamowej przyjmuje się następujące definicje:

1. SPAM –wszelkie Wiadomości komercyjne wysyłane bez uprzedniej, weryfikowalnej zgody ich odbiorcy;

2. Phishing – wszelkie Wiadomości, których nadawca podaje się za podmiot, którym nie jest lub w imieniu którego nie ma prawa działać, mające na celu albo skutkujące uzyskaniem od odbiorcy poufnych informacji lub zainfekowaniem jego urządzenia końcowego szkodliwym oprogramowaniem lub doprowadzeniem odbiorcy do określonych działań;

3. Wysyłanie Wiadomości (również z małej litery) – wysyłanie lub zlecanie do wysłania Wiadomości przy wykorzystaniu Usługi.

§3. USŁUGI DLA PROFESJONALISTÓW

W celu zminimalizowania ryzyka narażenia odbiorców na SPAM lub Phishing:

1. Umowa o świadczenie Usług Vercom może zostać zawarta wyłącznie z profesjonalnymi podmiotami – przedsiębiorcami. Dodatkowo, przedsiębiorca będący osobą fizyczną może zawrzeć taką Umowę wyłącznie, jeżeli jest ona bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i posiada dla niego charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2. wysyłka Wiadomości do rzeczywistych odbiorców (spoza własnych danych osobowych dotyczących Klienta) może nastąpić wyłącznie po przeprowadzeniu przez Vercom pozytywnej weryfikacji Klienta.

§4. ODBIORCY WIADOMOŚCI

1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem wysyłki Wiadomości do konkretnego odbiorcy. W szczególności Klient jest zobowiązany do pozyskania wszelkich niezbędnych, uprzednich i weryfikowalnych zgód w tym zakresie, oraz do ich utrwalenia (zarejestrowania). Zgoda odbiorcy musi być wyraźna i jednoznaczna, nie może być w jakikolwiek sposób domniemywana ani wywodzona z wypowiedzi lub oświadczenia o innej treści. Dodatkowo odbiorca musi być uprawniony do prostego, tj. co najmniej odpowiadającego sposobowi, w jaki zgoda została pozyskana, oraz nieutrudnionego odwołania zgody w dowolnym momencie. Zabronione jest wysyłanie Wiadomości do adresatów, którzy wycofali zgodę na ich otrzymywanie. Vercom nie ponosi odpowiedzialności za treść, poprawność oraz sposób pozyskania zgód, o których mowa w niniejszym ustępie.

2. Vercom ma prawo wprowadzić do każdej Wiadomości nieusuwalny link wyrejestrowujący, umożliwiający odbiorcy wycofanie zgody na otrzymywanie Wiadomości.

3. Zabronione jest wykorzystywanie ogólnie dostępnych danych kontaktowych odbiorców, w szczególności zebranych ze: stron internetowych, nabytych pod jakimkolwiek tytułem baz danych, czy zgromadzonych przy użyciu ukrytych metod. Postanowienie zdania pierwszego dotyczy również danych kontaktowych adresatów będących przedsiębiorcami.

4. Zabronione jest stosowanie wszelkiego rodzaju zautomatyzowanych rozwiązań, oprogramowania lub skryptów umożliwiających zbieranie danych kontaktowych.

5. Vercom przysługuje prawo do weryfikacji realizowanych przez Klienta wysyłek w zakresie: istnienia spamtrapów, a także ilości odbić po zrealizowanej przez Klienta wysyłce. Negatywny wynik takiej weryfikacji, w tym powzięcie informacji o naruszeniach wymogów prawa dotyczących wymaganych zgód i zezwoleń, upoważnia Vercom do rozwiązania Umowy Głównej ze skutkiem natychmiastowym.

§5. TREŚĆ WIADOMOŚCI

1. Klient jest zobowiązany do wskazywania w Wiadomości zgodnych z prawdą i dokładnych informacji dotyczących nadawcy oraz tematu. Zabronione jest wskazywanie nadawcy lub tematu Wiadomości w sposób wprowadzający w błąd lub choćby sugerujący stan faktyczny inny od zgodnego z prawdą.

2. Zabronione jest używanie w nadpisie alfanumerycznym Wiadomości SMS / MMS treści, które mogą wprowadzić w błąd adresata co do tożsamości nadawcy, w szczególności nieuprawnione używanie imion i nazwisk, nazw instytucji, firm i znaków towarowych.

3. Zabronione jest wysyłanie Wiadomości o jakichkolwiek treściach sprzecznych z prawem, nawołujących do popełnienia czynów niezgodnych z prawem, dyskryminacyjnych, znieważających lub obrażających podmioty trzecie, nawołujących do nienawiści, wulgarnych i pornograficznych.

4. Zabronione jest wysyłanie Wiadomości typu SPAM lub Phishing.

5. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za treści wysyłanych Wiadomości. Vercom nie ponosi odpowiedzialności za treści wysyłane przez Klienta przy korzystaniu z Usługi.

§6. POLITYKA WYSYŁKOWA

1. Klient jest zobowiązany do dbania o higienę bazy danych przeznaczonych do wysyłki Wiadomości (tj. w szczególności weryfikowania ich aktualności, usuwania danych zduplikowanych, nieaktualnych, niepoprawnych lub nieaktywnych, odpowiedniej segmentacji danych itp.) i utrzymywania statystyk realizowanych wysyłek Wiadomości EMAIL poniżej dopuszczalnych progów antyspamowych Vercom wskazanych w ust. 2. W przypadku przekroczenia wskazanych w ust. 2 progów, Vercom jest upoważniony do zawieszenia lub zamknięcia Konta. Vercom skontaktuje się z Klientem przed zawieszeniem lub zamknięciem Konta, w celu wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji, chyba że ryzyko związane z dalszą obsługą wysyłek zostanie uznane za krytyczne dla bezpieczeństwa usług Vercom. Zawieszenie lub zamknięcie Konta stanowi podstawę do rozwiązania Umowy przez każdą ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Klienta.

2. Vercom stosuje dopuszczalne progi antyspamowe zgodnie z tabelą wskazaną poniżej. Progi obliczane są jako procentowy udział Wiadomości EMAIL o określonym statusie w skali wszystkich Wiadomości EMAIL wysłanych z danego Konta w ciągu 24h.

Status wysłanych wiadomości e-mail Dopuszczalne progi
Hardbounces ≤ 10%
Spambounces ≤ 2%
Spam Complaints ≤ 0.1%
Unjustified abuse complaints < 1

Objaśnienia statusów wysyłanych Wiadomości EMAIL:

a. Hardbounces – gdy Wiadomość EMAIL nie została dostarczona, ponieważ adres lub domena nie istnieje lub odbiorca blokuje dostarczenie Wiadomości EMAIL;

b. Spambounces – gdy Wiadomość EMAIL została zakwalifikowana w skrzynce pocztowej odbiorcy jako spam;

c. Spam Complaints – gdy odbiorca Wiadomości EMAIL oznaczył ją jako spam;

d. Unjustified Abuse Complaints – gdy odbiorca Wiadomości EMAIL zgłosi, że jej nadawca kontaktuje się z nim bez wymaganej zgody.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Klient ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zgodność wysyłki Wiadomości z obowiązującym prawem, Umową oraz zasadami określonymi w Polityce Antyspamowej. W przypadku, w którym Vercom miałaby ponieść jakąkolwiek odpowiedzialność (cywilną, administracyjną, karną, inną) wynikającą z naruszenia przez Klienta obowiązków określonych w zdaniu pierwszym – Klient jest odpowiedzialny wobec Vercom na zasadzie regresu za wszelkie szkody, w tym utracone korzyści powstałe z tego powodu.

2. W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek z obowiązków określonych w Polityce Antyspamowej, Vercom jest upoważniona do rozwiązania Umowy Głównej ze skutkiem natychmiastowym.