Regulamin ważny do 31.03.2022

 

CZĘŚĆ WSPÓLNA

§1. WSTĘP

1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Vercom i stanowi regulamin w rozumieniu Ustawy UŚUDE. 2. Jeżeli pozostałe Dokumenty Umowne nie stanowią inaczej, do świadczenia Usług stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu. 3. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany Klientowi przed zawarciem Umowy na Stronie Internetowej, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego Klienta, lub w formie papierowej – w przypadku Umowy, która zawierana jest w formie pisemnej.

§2. DEFINICJE

1. Poniższym wyrażeniom użytym w Dokumentach Umownych wielką literą nadaje się następujące znaczenie:

1) Abonament –określona w Cenniku lub innym Dokumencie Umownym stała opłata miesięczna uiszczana przez Klienta na rzecz Vercom z tytułu świadczenia ściśle określonych Usług. Jeżeli Dokumenty Umowne nie stanowią wyraźnie inaczej, Abonament nie obejmuje opłat za Usługi (lub ich części) dodatkowo płatne, w szczególności takich, jak: wysyłka Wiadomości SMS, Usługi Dodatkowe, dodatkowe opcje i funkcjonalności Usług;

2) Adres IP – współdzielony lub dedykowany Klientowi stały adres przypisany Serwerowi SMTP, identyfikujący go w sieci Internet;

3) Aktywacja – aktywacja Konta Bezpłatnego Poszerzonego, dokonana przez Vercom po pozytywnej weryfikacji Klienta;

4) Cennik Promocji – Cennik określający preferencyjne, względem ogólnych, warunki świadczenia Usługi;

5) Cennik – zestawienie rodzaju i wysokości opłat należnych Vercom z tytułu świadczenia Usług, w szczególności Cennik Usług REDLINK EMAIL, Cennik Usług REDLINK SMS, Cennik Usług REDLINK PUSH, Cennik Usług EMAILLABS, Cennik Usług Dodatkowych oraz Cennik Promocji, Cennik Pakietu Enterprise;

6) CPM – dodatkowo odpłatna funkcjonalność Usługi pozwalająca na przekroczenie Pułapu przez Klienta, za dodatkowym wynagrodzeniem Vercom. Jeżeli Dokumenty Umowne nie stanowią inaczej, opłata za CPM dla Klientów korzystających z odpłatnych Usług Vercom jest naliczana automatycznie na zasadach określonych w Cenniku;

7) Dokumenty Umowne – wszelkie dokumenty mające zastosowanie do Umowy, w tym w szczególności dokument tej umowy wraz z załącznikami, Regulamin, Cenniki, Regulaminy Promocji, aneksy;

8) Dzień Roboczy – każdy z dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy;

9) EMAILLABS/Usługa EMAILLABS – świadczona drogą elektroniczną w modelu Software as a Service (tzw. SaaS) Usługa Vercom polegająca na udostępnieniu Klientowi poprzez sieć Internet internetowej platformy komunikacyjnej, oraz Serwera SMTP, przeznaczonego do zlecania wysyłki Wiadomości EMAIL oraz dostępu do Panelu Klienta, służącego m.in. do analizy prowadzonych wysyłek Wiadomości EMAIL;

10) Hasło – odpowiadający zaleceniom bezpieczeństwa ciąg znaków alfanumerycznych umożliwiających dostęp do KontaS;

11) Klient – będący przedsiębiorcą podmiot zawierający z Vercom Umowę, spełniający warunki określone w § 4 ust. 1;

12) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

13) Kontakt – podmiot, którego dane zostały zgromadzone przez Klienta na swoim Koncie ; Kontakt może być Kontaktem EMAIL, Kontaktem SMS lub Kontaktem Push Mobile, w tym może być także jednocześnie Kontaktem EMAIL i Kontaktem SMS i Kontaktem Push Mobile;

14) Kontakt EMAIL – Kontakt zawierający adres poczty elektronicznej;

15) Kontakt Push Mobile – Kontakt zawierający PushToken;

16) Kontakt SMS – Kontakt zawierający numer telefoniczny;

17) Konto Bezpłatne – nieodpłatne Konto przeznaczone do wstępnego zapoznania się z Usługą, przed pozytywną weryfikacją Klienta, umożliwiające nieodpłatną wysyłkę Wiadomości, ograniczoną wskazanymi Limitami;

18) Konto Bezpłatne Poszerzone – Konto Bezpłatne, po pozytywnej weryfikacji Klienta, poszerzone o możliwość nieodpłatnej wysyłki Wiadomości, ograniczoną wskazanymi Limitami;

19) Konto – konto Klienta udostępniane mu w Serwisie Internetowym w celu dostępu do Usług (jeżeli Dokumenty Umowne nie stanowią inaczej, Klient może posiadać wyłącznie jedno Konto);

20) Limit – maksymalna ilość i rodzaj wysyłanych Wiadomości lub zgromadzonych Kontaktów, możliwych do wykorzystania w ramach Konta Bezpłatnego; a. Usługi EMAILLABS – Konto Bezpłatne Poszerzone do 24.000 Wiadomości EMAIL miesięcznie, w tym do 800 Wiadomości EMAIL dziennie; b. Usługi EMAILLABS – Konto Bezpłatne – do 100 Wiadomości EMAIL dziennie; c. Usługi REDLINK – Konto Bezpłatne do 2.500 Wiadomości EMAIL oraz do 100 Wiadomości SMS z nadpisem „SMS TEST” w nazwie nadawcy (oba Limity są jednorazowe i nieodnawialne); d. Usługi REDLINK – Konto Bezpłatne poszerzone do 25.000 Wiadomości EMAIL do maksymalnie 2.500 Kontaktów miesięcznie oraz 100 Wiadomości SMS z nadpisem „SMS TEST” w nazwie nadawcy (limit Wiadomości SMS jest jednorazowy i nieodnawialny).

21) Login – odpowiadający zaleceniom rejestracyjnym ciąg znaków alfanumerycznych, identyfikujących Klienta podczas logowania w celu skorzystania z Usługi;

22) Numer – współdzielony lub dedykowany Klientowi 9-cyfrowy numer telefoniczny (NDI) lub 4-5 – cyfrowy skrócony kod (SHORT CODE) służący do wysyłki Wiadomości SMS i odbioru nadsyłanych przez odbiorców wiadomości SMS odpowiedzi;

23) Okres Rozliczeniowy – pokrywający się z miesiącem kalendarzowym czas, za który dokonywane są rozliczenia z tytułu świadczenia Usług;

24) Opłata Miesięczna – uiszczane przez Klienta wynagrodzenie Vercom za świadczenie Usług w miesiącu kalendarzowym;

25) Pakiet – określony w Cenniku rodzaj danej Usługi o określonych opcjach i funkcjonalnościach;

26) Pakiet Enterprise – przygotowany specjalnie dla Klienta indywidualny Pakiet Usług z indywidualnie przypisanym Cennikiem Pakietu Enterprise;

27) Panel Klienta – oprogramowanie udostępnione Klientowi po zalogowaniu się przez Konto w Serwisie Internetowym, umożliwiające obsługę i zarządzanie Usługą;

28) Pułap – określona w Dokumentach Umownych liczba Kontaktów, które mogą zostać zgromadzone w Koncie lub liczba Wiadomości, które mogą zostać wysłane w Okresie Rozliczeniowym w ramach Opłaty Miesięcznej bez dodatkowych opłat CPM;

29) REDLINK / Usługa REDLINK – usługa świadczona drogą elektroniczną w modelu Software as a Service (tzw. SaaS), umożliwiająca korzystanie z internetowej platformy komunikacyjnej przeznaczonej do samodzielnego zarządzania kanałami komunikacji elektronicznej i zlecania wysyłki informacji drogą elektroniczną;

30) Regulamin / Regulamin Ogólny – niniejszy dokument;

31) Rejestracja – proces utworzenia Konta przez Klienta w Serwisie Internetowym; potwierdzenie Rejestracji przez Klienta jest równoważne z zawarciem Umowy z Vercom;

32) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1);

33) Serwer SMTP – współdzielony lub dedykowany Klientowi wirtualny serwer wydzielony z fizycznego serwera Vercom, do którego przypisany jest Adres IP, służący do wysyłki Wiadomości;

34) Serwis Internetowy – strona internetowa:

35) Strona – odpowiednio: Vercom lub Klient (razem: Strony);

36) Umowa / Umowa Główna – zawarta przez Klienta z Vercom umowa o świadczenie Usług;

37) Umowa DPPDO – umowa o powierzenie Vercom przez Klienta dalszego przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest podmiot inny, niż Klient;

38) Umowa Konta Bezpłatnego – zawarta przez Klienta z Vercom Umowa obejmująca wyłącznie udzielenie Klientowi nieodpłatnego dostępu do Konta Bezpłatnego;

39) Umowa PPDO – umowa o powierzenie Vercom przez Klienta przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Klient;

40) Usługa/Usługi – usługa/usługi świadczone na podstawie Umowy (Usługi REDLINK, Usługi EMAILLABS);

41) Usługi Dodatkowe – usługi inne niż Usługi REDLINK oraz Usługi EMAILLABS, ale powiązane z nimi i świadczone przez Vercom (o ile Dokumenty Umowne wyraźnie tak stanowią) na rzecz Klienta na zasadach określonych w Dokumentach Umownych;

42) Ustawa UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

43) Vercom – Vercom S.A., ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 781-17-65-125, REGON: 300061423, KRS: 535618, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 289 414,00 PLN w całości wpłacony, [email protected] (dla Usług EMAILLABS), [email protected] (dla Usług REDLINK);

44) Wiadomość – wszelkie wiadomości sformułowane przez Klienta i zlecone przez Klienta do wysłania przy wykorzystaniu Usługi, w tym w szczególności Wiadomość EMAIL, Wiadomość Push Mobile, Wiadomość MMS oraz Wiadomość SMS;

45) Wiadomość EMAIL – sformułowana przez Klienta wiadomość mailowa, wysyłana przez niego na wskazane adresy poczty elektronicznej, za pośrednictwem sieci Internet, przy wykorzystaniu Serwera SMTP;

46) Wiadomość MMS – sformułowana przez Klienta wiadomość multimedialna, zlecona przez niego do wysłania na wskazane numery telefoniczne;

47) Wiadomość Push Mobile – sformułowana przez Klienta wiadomość tekstowa lub wiadomość multimedialna, zlecona przez niego do wysłania na wskazane identyfikatory PushToken;

48) Wiadomość SMS – sformułowana przez Klienta wiadomość tekstowa, zlecona przez niego do wysłania na wskazane numery telefoniczne.

2. Dokumenty Umowne mogą określać dodatkowe lub odmienne od powyższych definicje – w szczególności poprzez określenie w nawiasie definiowanego wyrażenia jako „definicja”.

§3. ZAWARCIE UMOWY

1. Wszelkie oferty Vercom dotyczące świadczenia Usług mogą być przyjęte przez Klienta wyłącznie bez zastrzeżeń, chyba że Vercom wyraźnie wskaże inaczej w ofercie. W stosunkach między Stronami wyłączone jest stosowanie art. 661 § 1-3, art. 681, oraz art. 682Kodeksu cywilnego.

2. Umowa może być zawarta w formie pisemnej – pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zdania drugiego i trzeciego. Vercom zapewnia możliwość zawarcia Umowy w formie dokumentowej, poprzez samodzielną Rejestrację Klienta w Serwisie Internetowym – wyłącznie dla Umów Konta Bezpłatnego. Klientom korzystającym z Konta Bezpłatnego Poszerzonego Vercom może umożliwić zawarcie Umowy o świadczenie odpłatnych Usług w formie dokumentowej – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

3. W przypadku Umowy zawartej w formie pisemnej Vercom udostępni Klientowi Konto niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od dnia podpisania Umowy lub jej doręczenia. Okres ten może być dłuższy w przypadku wyboru przez Klienta Pakietu Enterprise wymagającego indywidualnego przygotowania środowiska wysyłkowego oraz odpowiedniej konfiguracji. W przypadku wyboru pakietu Enterprise, termin udostępnienia Konta zostanie ustalony indywidualnie przez Strony.

4. W celu dokonania elektronicznej Rejestracji dla zawarcia Umowy Konta Bezpłatnego, Klient powinien stosować się do komunikatów wyświetlanych Serwisie Internetowym, w tym:

a. kliknąć polecenie rejestracji w Serwisie Internetowym;

b. zapoznać się ze wskazanymi i załączonymi w formie hiperłącza Dokumentami Umownymi;

c. wskazać wybrany, dostępny Login oraz imię (jeżeli jest wymagane);

d. wskazać adres e-mail (niewykorzystany dotychczas przy innej Rejestracji ani niebędący adresem jednorazowym);

e. podać Hasło lub podać numer telefonu komórkowego, na który Klientowi wysłany zostanie SMS z hasłem;

f. kliknąć polecenie rejestracji z potwierdzeniem akceptacji Dokumentów Umownych;

g. kliknąć w link potwierdzenia Rejestracji, wysłany mu przez Vercom na podany adres e-mail (potwierdzenie Rejestracji jest równoznaczne z zawarciem Umowy).

5. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Konta Bezpłatnego nastąpi niezwłocznie po dokonaniu Rejestracji. Vercom udostępni Klientowi Konto Bezpłatne Poszerzone niezwłocznie po dokonaniu pozytywnej weryfikacji Klienta, nie wcześniej niż po zawarciu Umowy PPDO lub Umowy DPPDO.

6. Przed dokonaniem Rejestracji Konta Bezpłatnego i zawarciem Umowy z Vercom, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z właściwymi wskazanymi Dokumentami Umownymi, w tym niniejszym Regulaminem oraz Polityką Antyspamową.

7. W bezpłatnym okresie pomiędzy Rejestracją a Aktywacją Vercom może bez podawania przyczyn rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, ograniczyć lub zawiesić świadczenie Klientowi Usługi Konta Bezpłatnego na czas nieokreślony. W szczególności negatywny wynik weryfikacji Klienta skutkować może natychmiastowym rozwiązaniem Umowy przez Vercom.

8. Umowa może być zawarta w języku polskim lub angielskim. Dokumenty Umowne są dostępne w językach wskazanych w zdaniu pierwszym. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w wersjach językowych Dokumentów Umownych, pierwszeństwo stosowania oraz interpretacji ma polska wersja językowa.

9. W celu ułatwienia Klientowi korzystania z Usług stanowiących przedmiot Umowy, Vercom udostępni Klientowi przydatne informacje o sposobie korzystania z Usług – w formie powitalnych wiadomości e-mail, przesyłanych Klientowi cyklicznie, w ilości maksymalnie 10 wiadomości.

10. Wiadomości, o których mowa w punkcie 9 powyżej, mają na celu ułatwienie Klientowi korzystania z Usług stanowiących przedmiot Umowy oraz jej funkcjonalności w sposób optymalny, zaś ich wysyłka stanowi element Usługi świadczonej przez Vercom na podstawie Umowy.

 

§4. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Umowa może zostać zawarta wyłącznie przez Klientów – przedsiębiorców, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, a w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – dla których Umowa jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, a Umowa ta posiada dla nich jednoznacznie zawodowy charakter, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Vercom ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku powzięcia wiadomości, iż Klient nie spełnia wymogów określonych powyżej.

2. Vercom może z ważnych powodów tymczasowo przerwać albo w istotnym zakresie ograniczyć świadczenie Usługi lub zmienić warunki jej świadczenia, jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności uniemożliwiające spełnienie wymagań dotyczących zachowania ciągłości świadczenia Usługi, niezależne od Vercom, takie jak awaria sieci telekomunikacyjnej, klęski żywiołowe, w sytuacjach szczególnego zagrożenia i konieczności zachowania ochrony integralności sieci.

3. Zakazane jest wykorzystywanie Usług do wysyłania Wiadomości zawierających treści bezprawne, niezamówionych informacji handlowych, a także używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego bez uprzedniej zgody adresata.

4. Klient ma prawo do korzystania z rozwiązań Vercom zapewnianych mu w ramach Usługi w swoich działaniach promocyjnych, marketingowych, transakcyjnych oraz informacyjnych, także przed Aktywacją.

5. Vercom nie gwarantuje Klientowi natychmiastowej wysyłki Wiadomości, albowiem szybkość wysyłki zależy od liczby Wiadomości, od sprzętu, usług lub oprogramowania, z których korzysta Klient, od obciążenia sieci i Serwera SMPT, chyba że Klient wybierze dodatkowo odpłatną funkcjonalność przewidującą taką gwarancję.

6. Vercom nie gwarantuje Klientowi dostarczenia do adresata Wiadomości zleconych do wysyłki przez Klienta, jednakże podejmuje należytą staranność by zostały one dostarczone.

7. Vercom zawiera z wybranymi podmiotami świadczącymi usługi kont poczty elektronicznej (serwera poczty przychodzącej), oferującymi taką możliwość, umowy mające na celu zwiększenie dostarczalności Wiadomości EMAIL. Również od ustawień tych kont przez użytkowników lub te podmioty zależy możliwość wykorzystania przez Klienta części dodatkowo odpłatnych funkcjonalności względem Wiadomości EMAIL wysłanych na adresy tych kont, wobec czego Vercom w tym zakresie nie może zagwarantować możliwości wykorzystania wszystkich funkcjonalności względem wszystkich Wiadomości EMAIL.

8. Vercom dołącza do wysyłanych Wiadomości EMAIL dane nagłówkowe (SPF, DKIM) utrudniające podszycie się osoby trzeciej pod Klienta oraz pozwalające zwiększyć dostarczalność Wiadomości EMAIL.

9. Serwer SMTP nie stanowi serwera poczty przychodzącej. Vercom nie świadczy Klientowi usługi serwera poczty przychodzącej ani nie przydziela Klientowi żadnego adresu poczty przychodzącej, wobec czego Klient, chcący otrzymywać odpowiedzi od adresatów wysłanych Wiadomości EMAIL musi samodzielnie uzyskać świadczenie takiej usługi oraz podać w Wiadomości EMAIL adres, który może być różny od adresu wskazanego podczas Rejestracji.

10. Korzystanie z Usługi, w tym korzystanie z Panelu Klienta, wymaga:

a. dostępu do sieci Internet oraz skutecznego połączenia z tą siecią;

b. zalogowania się w Serwisie Internetowym przy wykorzystaniu Loginu i Hasła.

§5. PŁATNOŚCI

1. Jeżeli Dokumenty Umowne wyraźnie nie stanowią inaczej, Usługi świadczone są odpłatnie.

2. Vercom może według swojego uznania przyznać Klientowi okres testowy, w którym tymczasowo udostępnione zostaną mu nieodpłatnie wybrane Usługi, w tym ich dodatkowe funkcjonalności.

3. Klient zobowiązany jest do terminowego uiszczania wynagrodzenia na rzecz Vercom, w wysokości określonej w odpowiednim Cenniku lub innym Dokumencie Umownym.

4. Wskazane w Cenniku wynagrodzenie za dodatkowo odpłatne funkcjonalności ulegają stosunkowemu zmniejszeniu za część Okresu Rozliczeniowego, w którym nie były Klientowi świadczone z uwagi na rozpoczęcie ich świadczenia przez Vercom w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego lub z uwagi na zawinioną przez Vercom i niedopuszczoną Dokumentami Umownymi przerwę w świadczeniu Usług, trwającą łącznie co najmniej 24 godziny w danym Okresie Rozliczeniowym. Jeżeli kwota, o którą zmniejszono wynagrodzenie w danym Okresie Rozliczeniowym, została już uiszczona przez Klienta, to automatycznie zaliczana jest na poczet wynagrodzenia w kolejnym Okresie Rozliczeniowym.

5. W przypadku braku płatności w terminie Vercom niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. Jeżeli brak zapłaty nastąpił z powodu braku doręczenia Faktury VAT Klientowi, Strony dołożą wszelkich starań aby została doręczona niezwłocznie i w tym samym trybie została dokonana za nią płatność.

6. Vercom przysługuje prawo obciążenia Klienta odsetkami za opóźnienie w płatności, w wysokości odsetek ustawowych.

7. Vercom w przypadku opóźnienia w płatności całości lub części wynagrodzenia, ma prawo zaliczać bieżące wpłaty Klienta w pierwszej kolejności na pokrycie zaległego wynagrodzenia lub odsetek ustawowych, niezależnie od tytułu płatności wskazanego przez Klienta.

§6. OBSŁUGA KLIENTA

1. Vercom obsługuje Klientów w ramach Biura Obsługi, z którym można kontaktować się elektronicznie lub pisemnie – za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w Umowie i Serwisie Internetowym (definicja: Biuro Obsługi).

2. Biuro Obsługi funkcjonuje w godzinach pracy wskazanych w Serwisie Internetowym.

3. Vercom nie prowadzi lokali przeznaczonych do stałej osobistej obsługi Klientów, również pod adresem swojej siedziby.

4. Klienci korzystający z odpłatnych Usług Vercom, posiadających funkcjonalność telefonicznego Biura Obsługi mogą się kontaktować w godzinach ich pracy pod numerem:

a. dla Usług REDLINK: +48 61 6222 400;

b. dla Usług EMAILLABS: +48 61 622 23 24.

§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Vercom nie odpowiada za Wiadomości (i ich treści) wysłane na zlecenie Klienta lub przez Klienta przy wykorzystaniu Usług, w tym dostępu do Panelu Klienta oraz API.

2. Vercom nie ponosi odpowiedzialności za: Wiadomości wysłane z opóźnieniem, Wiadomości, które nie mogły zostać wysłane z powodów technicznych niezależnych od Vercom, Wiadomości, które nie mogły zostać wysłane z powodu Limitu ani za Wiadomości, które nie zostały prawidłowo skolejkowane w przypadku wysyłki zdalnej.

3. Uzyskane w czasie trwania współpracy oraz w związku z realizacją Umowy wszelkie dane dotyczące działalności drugiej Strony, jak również indywidualnie uzgodnione warunki wynagrodzenia Vercom stanowić będą informacje poufne, które nie będą przekazywane podmiotom trzecim przez okres trwania współpracy, jak również przez okres 10 (dziesięciu) lat po jej zakończeniu. Postanowienia zdania pierwszego nie dotyczą sytuacji, w których przekazanie informacji poufnych będzie bezwzględnie wymagane przepisami prawa (wówczas Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o planowanym przekazaniu informacji poufnych). Strony mogą dodatkowo zawrzeć Umowę o zachowaniu poufności (Umowa NDA).

§8. REKLAMACJE

1. Klient może złożyć reklamację pisemnie lub mailowo – na adres Biura Obsługi Klienta. Klienci korzystający z odpłatnych Usług Vercom, korzystający z funkcjonalności telefonicznego Biura Obsługi Klienta mogą składać reklamacje także telefonicznie.

2. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu dokumentu zawierającego reklamację lub ustnego przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.

3. Reklamacja może być złożona w terminie do 1 miesiąca od wystąpienia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy, pod rygorem utraty prawa Klienta do ewentualnych roszczeń przeciwko Vercom z tytułu wystąpienia tego zdarzenia, z zastrzeżeniem ust. 4

4. W przypadku Usług EMAILLABS ze względów technicznych reklamacja może być złożona w terminie do 1 miesiąca od wystąpienia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy, jednak nie dłużej niż przez okres przechowywania logów Wiadomości EMAIL – jeżeli przedmiotem reklamacji jest wysyłka lub dostarczenie Wiadomości EMAIL (dostarczenie lub niedostarczenie Wiadomości EMAIL do odbiorcy, status końcowy Wiadomości EMAIL) albo inna okoliczność wymagająca sprawdzenia logów Wiadomości EMAIL. Czas przechowywania logów różni się dla poszczególnych użytkowników i pozostaje zależny od:

a. wybranego Pakietu (standardowo: Klienci posiadający Pakiet Startup posiadają okres przechowywania logów równy 7 dniom kalendarzowym, Klienci posiadający Pakiet Essential/ Pakiet Pro/ Pakiet Enterprise: posiadają okres przechowywania logów równy 15 dniom kalendarzowym);

b. dodatkowych usług wykupionych przez Klienta (za dodatkową opłatą w ramach Pakietu Pro i Pakietu Enterprise możliwe jest przedłużenie okresu przechowywania logów na okresy dłuższe niż ustawione standardowo dla wybranego Pakietu).

5. Reklamację złożoną po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

6. Vercom udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej złożenia. Brak udzielenia odpowiedzi w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji za zasadną.

§9. CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa jest zawarta na okres w niej wskazany. Umowa Konta Bezpłatnego jest zawierana na czas nieoznaczony.

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieoznaczony za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie.

3. Vercom może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach wskazanych w Dokumentach Umownych oraz gdy:

a. Klient narusza postanowienia Dokumentów Umownych, bądź podejmuje działania utrudniające albo uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z usług świadczonych przez Vercom;

b. Klient korzysta z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Dokumentami Umownymi;

c. dane lub informacje podane przez Klienta przy zawarciu Umowy są nieprawdziwe;

d. Klient wysyła niezamówione wiadomości podmiotom, które nie wyraziły wcześniej zgody na otrzymywanie tego typu informacji, w szczególności o charakterze promocyjnym i reklamowym;

e. Klient używa telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, pomimo nieuzyskania wymaganej uprzedniej zgody;

f. Klient używa w nadpisie alfanumerycznym treści, które mogą wprowadzić w błąd adresata co do tożsamości nadawcy Wiadomości, w szczególności używa imion i nazwisk, nazw instytucji, firm i znaków towarowych, do których używania nie ma prawa;

g. Klient podszywa się poprzez edycję pola nadawcy Wiadomości EMAIL pod adres email, którego właściciel nie wyraził na to zgody;

h. Klient używa w polu nadawcy Wiadomości EMAIL treści, które mogą wprowadzić w błąd odbiorcę, nazwy instytucji, firm i znaków towarowych, do których używania nie ma prawa.

4. Klient może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie nieprzewidzianej jako dopuszczalna w Dokumentach Umownych, zawinionej przez Vercom przerwy w świadczeniu Usługi trwającej dłużej niż 3 dni w danym miesiącu kalendarzowym, jeżeli pomimo wezwania Vercom przez Klienta do wznowienia świadczenia Usługi i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni, Vercom nie wznowi świadczenia Usługi.

5. W przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, rozwiązanie Umowy następuje w dniu, w którym druga Strona miała możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia złożonego przez Stronę rozwiązującą Umowę. Oświadczenia Stron dotyczące wypowiedzenia i rozwiązania Umowy powinny być złożone, pod rygorem nieważności w takiej samej formie, w jakiej zawarta została Umowa.

6. Umowa wygasa automatycznie wraz z zakończeniem obowiązywania, z jakiejkolwiek przyczyny, Umowy PPDO lub Umowy DPPDO.

7. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Umowa PPDO lub Umowa DPPDO – w zależności od tego, która z umów znajduje zastosowanie w danym przypadku, obowiązuje jeszcze przez okres 3 dni roboczych, w ciągu którego Klient zobowiązany jest pobrać Dane Osobowe z Panelu Klienta lub wydać Vercom polecenie co do ich usunięcia. W przypadku, gdy w terminie 3 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Klient nie pobierze Danych Osobowych z Panelu, ani nie wyda Vercom polecenia co do ich usunięcia, Dane Osobowe ulegną automatycznemu usunięciu, chyba że obowiązek ich zachowania wynikać będzie z przepisów prawa obowiązujących Vercom. Kwestie dotyczące przechowywania Danych Osobowych w ramach kopii zapasowych danych reguluje §8 ust. 5 Umowy PPDO lub Umowy DPPDO.

§ 10. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

1. Zmiany warunków Umowy określonych w Dokumentach Umownych mogą zostać przyjęte po zawarciu Umowy, w drodze aneksu zawartego w formie (pod rygorem nieważności): pisemnej lub dokumentowej, chyba że przepisy prawa lub Dokumenty Umowne przewidują lub dopuszczają inny tryb lub formę zmiany.

2. Vercom jest upoważniona do dokonania w formie pisemnej lub dokumentowej jednostronnej zmiany warunków Umowy określonych w ustalonych przez nią wzorcach, w tym w Regulaminie oraz Cennikach w wyjątkowym przypadku:

a. rozszerzenia zakresu świadczonych usług, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub opcji, poprawienia parametrów Usług, modernizacji technologii lub ulepszenia sposobu organizacji świadczenia Usług, udostępnienia Usług kolejnym kategoriom Klientów, wprowadzenia zmodernizowanych sposobów zawierania umów lub kanałów komunikacji z Klientem;

b. zmiany prawa wpływającej na warunki świadczenia Usług Vercom, a w szczególności zmieniającej warunki podlegania obciążeniom publiczno-prawnym, prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie Usług, nabywania praw autorskich i praw pokrewnych;

c. wydania orzeczeń sądowych lub aktów administracji (decyzji, rekomendacji, zaleceń, stanowisk) wpływających na działalność Vercom, w szczególności konkretyzujących lub nakładających nowe obowiązki;

d. wycofania z oferty Usług, ich elementów lub funkcjonalności, spowodowanego brakiem zainteresowania Klientów, rezygnacją z przestarzałych technologii, wysoką nierentownością ich świadczenia;

e. nieplanowanego w momencie zawarcia Umowy wygaśnięcia lub rozwiązania umów zawartych z podmiotami trzecimi, które to umowy pozostają niezbędne do świadczenia Usług na rzecz Klienta;

f. wzrostu kosztów prowadzenia działalności przez Vercom z powodu wzrostu kosztów pracy (płacy minimalnej, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw), wzrostu cen (w tym wzrostu poziomu wskaźnika inflacji w skali rocznej, publikowanego przez GUS lub cen towarów lub usług kontrahentów Vercom, w tym zwłaszcza zmiany stawek międzyoperatorskich za wysyłkę Wiadomości SMS, wzrostu kosztów nabycia, wykonania, remontu, modernizacji lub utrzymania infrastruktury niezbędnej do świadczenia Usługi);

g. wystąpienia przypadku Siły wyższej (zdarzenia zewnętrznego, niezależnego od Vercom, którego nie może przewidzieć lub zmienić, np. katastrofa naturalna, działanie podmiotów trzecich itp.), w wyniku którego nie jest możliwe świadczenie przez Vercom Usług w dotychczasowym zakresie lub na dotychczasowych warunkach,

h. zmiany przepisów prawa pociągającej za sobą potrzebę zmiany niniejszego Regulaminu i/lub pozostałych Dokumentów Umownych, jak również w razie potrzeby dokonania zmian w Regulaminie i/lub Dokumentach Umownych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów prawa,

i. zaistniałej po stronie Vercom potrzeby modyfikacji Regulaminu poprzez dokonanie zmian stylistycznych lub redakcyjnych, a także mających na celu doprecyzowanie poszczególnych postanowień Regulaminu lub pozostałych Dokumentów Umownych, w sposób nieingerujący w prawa i obowiązki Stron, mający jednak sprzyjać przejrzystości dokumentu.

3. Vercom powiadomi Klienta w formie pisemnej lub dokumentowej (w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej) o każdej planowanej zmianie warunków Umowy z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Vercom wraz z powiadomieniem udostępni Klientowi zmieniane, nowe wzorce umowne w sposób umożliwiający ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. Zmiany będą dla Klienta wiążące, o ile w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zmianie nie wypowie on Umowy. Brak wypowiedzenia Umowy we wskazanym terminie oznacza akceptację zmian. Ewentualne wypowiedzenie Umowy przez Klienta w tym trybie odnosi skutek na dzień przed wejściem w życie zmian.

4. Zmiana istotnych postanowień Umowy (takich jak cena) w trybie określonym w ust. 2-3 może nastąpić jedynie w wyjątkowych przypadkach, niezależnych od Vercom i niemożliwych lub istotnie utrudnionych do przewidzenia przez Vercom w dniu zawarcia Umowy, takich jak: wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej świadczenie Usługi na dotychczasowych warunkach, zmiana przepisów prawa (w tym stawki podatku VAT) oraz wystąpienia niemożliwości świadczenia po stronie Vercom (jeżeli nie skutkuje wygaśnięciem Umowy). Za szczególny przypadek określony w zdaniu pierwszym przyjmuje się niezależną od Vercom zmianę stawek międzyoperatorskich za wysyłkę Wiadomości SMS.

5. W szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych sytuacjach, termin poinformowania Klienta o planowanej zmianie warunków Umowy może ulec skróceniu, jeżeli Vercom nie będzie miał możliwości jego dotrzymania z przyczyn od niego niezależnych (w szczególności w przypadku niespodziewanej zmiany stawek międzyoperatorskich za wysyłkę Wiadomości SMS). W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, najpóźniej do momentu wejścia w życie zmian. Brak rozwiązania Umowy przez Klienta w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim przyjmuje się za akceptację zmian.

6. Dodatkowe, odpłatne funkcjonalności mogą zostać udostępnione Klientowi dopiero po Aktywacji.

7. W celu nabycia dodatkowych opcji lub funkcjonalności Usługi Klient powinien skontaktować się z opiekunem Klienta lub z Biurem Obsługi. Umowa (aneks do Umowy) zawarty zostanie w sposób wskazany przez Vercom – albo w formie dokumentowej poprzez elektroniczne potwierdzenie przyjęcia uzgodnionych warunków albo w formie pisemnej.

8. Jeżeli Dokumenty Umowne nie stanowią inaczej, dodatkowe funkcjonalności udostępnione zostaną Klientowi najpóźniej z początkiem kolejnego Okresu Rozliczeniowego, a rezygnacja przez Klienta z dodatkowo odpłatnych funkcjonalności odnosi skutek z końcem kolejnego Okresu Rozliczeniowego, następującego po tym w którym została złożona.

9. Klient może zwrócić się do Vercom z zapytaniem o możliwość udostępnienia mu innych niż wskazane w Dokumentach Umownych lub w bieżącej ofercie funkcjonalności, a Vercom po ustaleniu czy istnieje możliwość ich świadczenia, może (według swojego uznania) przedstawić Klientowi indywidualną ofertę w tym zakresie.

10. Postanowień niniejszego §10 nie stosuje się do Polityki Prywatności, której zmiana lub aktualizacja nie wymaga zachowania trybu opisanego w niniejszym paragrafie dla zmian Regulaminu oraz pozostałych Dokumentów Umownych. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i jej zmiana wymaga wyłącznie poinformowania Klienta drogą elektroniczną najpóźniej z dniem jej wprowadzenia. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Vercom udostępni Klientowi nową treść Polityki Prywatności w Panelu Klienta, jak również prześle nową treść dokumentu na adres e-mail Klienta posiadany w systemie. Dodatkowo, aktualny dokument Polityki Prywatności zawsze dostępny jest w Serwisie Internetowym.

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W celu zawarcia i wykonywania Umowy niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim Vercom decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest on administratorem danych osobowych. Szczegółowe regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Vercom określa dokument Polityki Prywatności Vercom.

2. W celu korzystania z odpłatnych Usług konieczne jest uprzednie zawarcie z Vercom Umowy PPDO lub Umowy DPPDO, stanowiącej załącznik do Umowy oraz jej integralną część.

3. Konto Bezpłatne nieposzerzone zapewnia możliwość przetestowania funkcjonalności Usługi jedynie z wykorzystaniem własnych danych osobowych. Wprowadzenie danych osobowych w Panelu Klienta, w stosunku do których Klient jest administratorem lub działa w imieniu ich administratora, wymaga Uzupełnienia Rejestracji w celu udostępnienia Klientowi Konta Bezpłatnego Poszerzonego, w tym zawarcia Umowy PPDO lub Umowy DPPDO. Procedurę Uzupełnienia Rejestracji w celu uzyskania dostępu do Konta Bezpłatnego Poszerzonego, w tym zawarcia Umowy PPDO lub Umowy DPPDO określają odpowiednie dla danej Usługi załączniki do Regulaminu.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz pozostałych Dokumentów Umownych powinny być każdorazowo interpretowane w taki sposób, ażeby nie naruszały przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa. W przypadku, w którym którekolwiek z postanowień Dokumentów Umownych okazałoby się sprzeczne z prawem, zastosowanie będą miały przepisy prawa.

2. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią jego załączniki:

a. Załącznik nr 1 – Usługi REDLINK: dla Klientów korzystających z Usług REDLINK;

b. Załącznik nr 2 –Usługi EMAILLABS: dla Klientów korzystających z Usług EMAILLABS.

3. Strony będą się wzajemnie powiadamiały za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w Umowie (w tym podanych podczas Rejestracji – dla Kont Bezpłatnych), z zastrzeżeniem szczególnych form dla dokonania określonych czynności wymaganych prawem lub Dokumentami Umownymi.

4. Klient oraz Vercom zobowiązani są każdorazowo, w terminie 3 Dni Roboczych od daty zdarzenia, informować drugą Stronę o zmianie swoich danych wskazanych w Umowie pod rygorem uznania oświadczeń i faktur VAT skierowanych na ostatnio wskazany adres za skutecznie doręczone.

5. Do Umowy stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle Umowy jest sąd właściwości miejscowej Vercom.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Cennik usługi EMAILLABS dotyczący niniejszej Umowy znajduje się na stronie internetowej www.EMAILLABS.pl/cennik

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Cennikiem będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

3. Strony zgodnie ustalają, że prawem właściwym dla Umowy, wynikających z niej roszczeń oraz czynów niedozwolonych związanych z nią, będzie prawo polskie.

4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych obowiązującej w VERCOM znajdują się w polityce prywatności na stronie internetowej www.EMAILLABS.pl.

5. VERCOM jest uprawniony do zmiany Regulaminów lub Cennika w czasie trwania Umowy. VERCOM powiadomi Klienta o każdej zmianie Regulaminów lub Cennika z wyprzedzeniem, co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Zmiany te będą dla Klienta wiążące, o ile w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o nowej treści Regulaminów lub Cennika, nie wypowie on Umowy. Brak wypowiedzenia Umowy we wskazanym terminie oznacza, iż Klient zapoznał się z treścią nowych Regulaminów i Cennika oraz akceptuje ich postanowienia.

6. Na podstawie zgodnego oświadczenia Stron, zawarta między nimi Umowa może zostać zmieniona także bez zmiany Regulaminu ani Cennika.

7. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przez VERCOM przed zawarciem Umowy w Serwisie Internetowym, czyli w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, także na każde jego żądanie.

Załącznik nr 1

USŁUGI REDLINK

§1. USŁUGA REDLINK

1. Usługa REDLINK zapewnia Klientowi, w szczególności, możliwość zlecania wysyłki Wiadomości E-MAIL, Wiadomości SMS, Wiadomości MMS lub Wiadomości Push Mobile (w zależności od szczegółowych postanowień Umowy) poprzez Panel Klienta, a jeżeli będzie to możliwe – również w sposób określony w ust. 2.

2. Vercom udostępnia możliwość Wysyłki Wiadomości za pośrednictwem integracji z wykorzystaniem interfejsu programowania aplikacji (application program interface – API), jeżeli możliwe jest właściwe skonfigurowanie sprzętu, usług lub oprogramowania, z których korzysta Klient. Instrukcja prawidłowej konfiguracji znajduje się w Serwisie Internetowym pod adresem https://docs.redlink.pl/. Vercom, o ile będzie to możliwe i nie będzie rodziło dodatkowych kosztów po stronie Vercom, deklaruje pomoc Klientowi przy konfiguracji. Vercom niniejszym zastrzega, że zasad tej konfiguracji mogą nie spełniać wszystkie sprzęty, usługi lub oprogramowania, z których korzysta Klient, wobec czego nie gwarantuje, że każdy Klient będzie mógł skorzystać z funkcjonalności REDLINK z pominięciem Panelu Klienta. Korzystanie z REDLINK z wykorzystaniem API może spowodować dostęp do ograniczonej liczby funkcjonalności Usługi.

§2. PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE REDLINKA

Dla jej prawidłowego funkcjonowania, Usługa powinna być wykorzystywana przez Klienta w sposób zgodny z Umową oraz aktualnymi szczegółowymi zaleceniami i instrukcjami m.in.:

a. FAQ REDLINK, dostępnym pod adresem http://www.redlink.pl/faq/;

b. Dokumentacją API. Dostępną pod adresem http://docs.redlink.pl/ .

§3. KONTO BEZPŁATNE POSZERZONE

1. W celu uzyskania dostępu do Konta Bezpłatnego Poszerzonego, Klient powinien dokonać następujących czynności za pośrednictwem Panelu Klienta (definicja: Uzupełnienie Rejestracji REDLINK):

a. uzupełnić swoje dane o: nazwę/imię i nazwisko, NIP, numer telefonu, adres siedziby, KRS (jeżeli dotyczy), email, imię i nazwisko osoby rejestrującej Konto Bezpłatne,

b. zaakceptować Umowę PPDO lub Umowę DPPDO (w zależności od tego, która z tych umów znajduje zastosowanie) i uzupełnić ewentualnie wymagane do niej dane.

2. Po Uzupełnieniu Rejestracji REDLINK, Vercom w terminie 3 Dni Roboczych przeprowadzi weryfikację Klienta w zakresie: prawdziwości podanych danych, dostępie do innych Kont, przestrzegania prawa i Regulaminów. W tym celu Vercom może zwrócić się do Klienta o podanie niezbędnych danych lub dokumentów, w tym w szczególności adresu, numeru NIP, umocowania osoby rejestrującej do działania w imieniu Klienta a także informacji na temat posiadanej bazy kontaktów z której zamierza korzystać. Pozytywna weryfikacja Klienta skutkuje udzieleniem mu dostępu do Konta Bezpłatnego Poszerzonego (Aktywacja).

§4. REDLINK SMS i MMS

1. Zlecenie przez Klienta wysyłki Wiadomości SMS i MMS możliwe jest wyłącznie na standardowe numery telefoniczne obsługiwane przez polskich operatorów telefonii komórkowej a wiadomości SMS także na numery zagranicznych operatorów telefonii komórkowej. Oznacza to, że w szczególności nie jest możliwe zlecenie przez Klienta wysyłki Wiadomości SMS ani MMS na numery telefoniczne o podwyższonej opłacie ani na numery telefonów stacjonarnych. Zlecanie wysyłki na numery telefoniczne obsługiwane przez zagranicznych operatorów możliwe jest jednak wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu warunków świadczenia tej usługi przez Strony i udostępnieniu przez Vercom takiej funkcjonalności Klientowi na jego Koncie.

2. Klient może zlecić do wysyłki Wiadomość SMS zawierającą do 1377 podstawowych znaków alfanumerycznych, przy czym na potrzeby naliczania wynagrodzenia Vercom, wskazana w Cenniku opłata za Wiadomość SMS naliczana będzie za 160 podstawowych znaków alfanumerycznych w przypadku pojedynczej Wiadomości SMS, oraz za każde rozpoczęte 153 podstawowe znaki alfanumeryczne, jeżeli Wiadomość SMS będzie zawierała więcej niż 160 podstawowych znaków alfanumerycznych.

3. W przypadku zlecenia przez Klienta do wysyłki Wiadomości SMS zawierającej inne znaki niż podstawowe znaki alfanumeryczne, w szczególności polskie znaki diakrytyczne („polską czcionkę”), maksymalna długość Wiadomości SMS wynosi 603 znaków, przy czym na potrzeby naliczania wynagrodzenia Vercom, wskazana w Cenniku opłata za Wiadomość SMS naliczana będzie za 70 znaków w przypadku pojedynczej Wiadomości SMS, oraz za każde rozpoczęte 67 znaków, jeżeli Wiadomość SMS będzie zawierała więcej niż 70 znaków.

4. Wiadomość MMS o wadze maksymalnej pojedynczego MMS – 100 KB, może składać się z następujących elementów: Temat wiadomości oraz treść wiadomości lub plik graficzny. Klient może zlecić do wysyłki wiadomość MMS o łącznej wadze do 300 KB, przy czym na potrzeby naliczania wynagrodzenia Vercom, wskazana w Cenniku opłata za Wiadomość MMS naliczana będzie za każde rozpoczęte 100 KB wagi wiadomości.

5. Vercom udostępnia Klientowi w Panelu Klienta, bez dodatkowej odpłatności możliwość skorzystania z predefiniowanego nadpisu alfanumerycznego Numeru „SMS INFO”, który będzie wyświetlany adresatowi Wiadomości SMS zamiast Numeru nadawcy. Z przyczyn technicznych lub technologicznych niezależnych od Vercom, nie jest możliwe wysłanie przez adresata odpowiedzi na Wiadomość SMS z wyświetlonym nadpisem alfanumerycznym zamiast Numeru. W celu umożliwienia wysłania odpowiedzi przez adresata na Wiadomość SMS konieczne jest używanie przez Klienta w nadpisie wiadomości Numeru. Możliwa jest zmiana predefiniowanego nadpisu alfanumerycznego „SMS INFO”, w ramach dodatkowo odpłatnej funkcjonalności REDLINK, polegającej na nadaniu dodatkowych nadpisów alfanumerycznych.

6. Klient może zapoznać się z raportem ze zleconych poprzez Panel Klienta do wysyłki Wiadomości SMS lub Wiadomości MMS przez okres 3 miesięcy od dnia zlecenia do wysyłki Wiadomości SMS lub Wiadomości MMS. Klient może zapoznać się z raportem ze zleconych poprzez API do wysyłki Wiadomości SMS lub Wiadomości MMS przez okres 1 miesiąca od dnia zlecenia do wysyłki Wiadomości SMS lub Wiadomości MMS. W przypadku realizacji wysyłek Wiadomości z Numerem w nadpisie, Klient może sprawdzić w Panelu Klienta także ewentualne odpowiedzi adresatów Wiadomości nadsyłane na numer używany przez Klienta w nadpisie Wiadomości.

7. Dodatkowo w Panelu Klienta dostępny jest biling wysłanych Wiadomości SMS lub Wiadomości MMS, dostępny przez okres 1 roku od dnia zlecenia do wysyłki Wiadomości SMS lub Wiadomości MMS.

§5. REDLINK E-MAIL

1. Klient może zapoznać się z raportem ze zleconych poprzez Panel Klienta do wysyłki Wiadomości EMAIL przez okres 3 lub 24 miesięcy, w zależności od wybranej przez Klienta opcji, liczony od dnia zlecenia do wysyłki Wiadomości EMAIL. Raport dostępny będzie w Panelu Klienta oraz możliwy do pobrania w formie pliku pdf.

2. Dodatkowo w Panelu Klienta dostępna jest lista raportowa wyników dla poszczególnych wysłanych Wiadomości EMAIL, dostępna przez okres do 40 dni od dnia zlecenia do wysyłki Wiadomości EMAIL.

§6. REDLINK PUSH MOBILE

1. Możliwość zlecania wysyłki Wiadomości Push Mobile jest dostępna dla Klienta wyłącznie jeżeli Umowa wyraźnie tak stanowi.

2. Klient może skorzystać z funkcjonalności wysyłki Wiadomości Push Mobile poprzez Panel Klienta, a po dokonaniu odpowiedniej konfiguracji także przy wykorzystaniu sprzętu, usług lub oprogramowania, z których korzysta Klient z wykorzystaniem Instrukcji prawidłowej Konfiguracji dostarczonej przez Vercom (instrukcja ta jest udostępniana Klientowi przed zawarciem Umowy obejmującej opcję wysyłki Wiadomości Push Mobile).

3. Klient może zapoznać się z raportem ze zleconych do wysyłki Wiadomości Push Mobile przez okres do 3 miesięcy, liczony od dnia zlecenia do wysyłki Wiadomości Push Mobile.

4. Vercom nie gwarantuje Klientowi dostarczenia do adresata wysłanych Wiadomości Push Mobile, jednakże podejmuje należytą staranność by zostały one dostarczone. W szczególności Vercom na bieżąco monitoruje i w razie potrzeby modyfikuje funkcjonalności zgodnie z wymaganiami systemów operacyjnych urządzeń mobilnych. Również od ustawień urządzeń mobilnych i ich systemu operacyjnego należących do Kontaktów, na których zainstalowana jest aplikacja mobilna Klienta, oraz od samej aplikacji mobilnej Klienta, zależy możliwość wykorzystania przez Klienta części funkcjonalności REDLINK względem Wiadomości Push Mobile wysłanych na PushTokeny, wobec czego Vercom w tym zakresie nie może zagwarantować możliwości wykorzystania wszystkich funkcjonalności REDLINK względem wszystkich Wiadomości PushMobile.

§7. DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI

1. Klient może wybierać pomiędzy dodatkowo płatnymi funkcjonalnościami REDLINK zgodnie z aktualną ofertą Vercom. Dodatkowe funkcjonalności mogą w szczególności obejmować:

a. wyższy Pułap;

b. nadanie kolejnych nadpisów alfanumerycznych;

c. udostępnienie Numeru do komunikacji SMS;

d. inny plan rozliczeniowy;

e. możliwość zlecenia wysyłki Wiadomości EMAIL z pliku kontaktów (CSV);

f. możliwość zlecenia wysyłki Wiadomości EMAIL z załącznikami;

g. możliwość zlecenia wysyłki Wiadomości EMAIL ze wskazanymi różnymi adresami nadawcy;

h. możliwość śledzenia aktywności adresata względem linków dodanych do Wiadomości SMS;

i. możliwość wydłużenia czasu przechowywania informacji o zleconych do wysłania Wiadomościach;

j. możliwość dostępu do rozbudowanych raportów z wysyłki Wiadomości EMAIL;

k. możliwość wysyłki Wiadomości SMS na numery obsługiwane przez zagranicznych operatorów GSM.

l. włączenie funkcjonalności tworzenia grup dynamicznych (definicja: Segmenty Dynamiczne).

2. Przy pierwszym wybraniu przez Klienta korzystającego z Konta Bezpłatnego Poszerzonego odpłatnej Usługi REDLINK, Vercom niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 Dni Roboczych o ile będzie to możliwe przekształci obecne Konto Bezpłatne w standardowe Konto odpłatne albo utworzy Klientowi nowe, odrębne Konto, traktowane w sposób priorytetowy przez Vercom względem Kont Bezpłatnych, a w nim udostępni Klientowi najpóźniej z początkiem kolejnego Okresu Rozliczeniowego Usługę zgodnie z umówionymi parametrami (definicja: Konto Odrębne). Klient otrzyma od Vercom do Odrębnego Konta nowy Login i Hasło, przy czym Hasło podlegać będzie zmianie przez Klienta podczas pierwszego logowania do tego nowego Konta. Ze względów technicznych Klient, w celu korzystania z funkcjonalności REDLINK w ramach Odrębnego Konta powinien ponownie wprowadzić bazy Kontaktów, przy czym Vercom zapewnia funkcjonalność pozwalającą na ich eksport i import.

3. Z chwilą utworzenia Odrębnego Konta zawieszeniu ulegnie możliwość dodawania nowych Kontaktów i zlecania do wysłania Wiadomości na dotychczasowym Koncie Bezpłatnym Poszerzonym, do czasu rezygnacji Klienta z odpłatnych Usług REDLINK. Po zaprzestaniu korzystania przez Klienta z odpłatnych Usług REDLINK zawieszeniu ulegnie natomiast to Konto Odrębne, a Klient będzie mógł wrócić do korzystania z Konta Bezpłatnego Poszerzonego, gdzie odwieszona zostanie możliwość dodawania nowych Kontaktów i zlecania do wysłania Wiadomości. Utworzenie Odrębnego Konta pozostaje bez wpływu na jeszcze niewykorzystane darmowe Wiadomości SMS w ramach Limitu przypisanego do Konta Bezpłatnego Poszerzonego. W szczególności Klient, który nie wykorzystał w pełni tego Limitu wciąż może bezpłatnie zlecić do wysyłki Wiadomości SMS pozostałe w jego ramach.

4. W przypadku wybrania rozliczenia za Pułap kontaktów EMAIL, wysokość wynagrodzenia Vercom z tytułu zlecania przez Klienta do wysłania Wiadomości EMAIL uzależniona jest od liczby Kontaktów EMAIL, które mogą zostać zgromadzone przez Klienta. Liczba Wiadomości EMAIL, które mogą zostać przez Klienta zlecone do wysłania jest nieograniczona.

5. Opłata za CPM będzie naliczana przez Vercom automatycznie, po przekroczeniu przez Klienta wybranego przez niego Pułapu liczby Kontaktów EMAIL. Naliczenie opłaty za CPM możliwe jest dopiero po osiągnięciu górnej granicy wybranego Pułapu.

6. Na potrzeby naliczania Pułapów i CPM przyjmuje się, że dodane przez Klienta Kontakty EMAIL, choćby następnie zostały przez Klienta usunięte, będą wliczać się do liczby Kontaktów EMAIL, które mogą zostać zgromadzone przez Klienta, aż do końca danego Okresu Rozliczeniowego. Dopiero z rozpoczęciem następnego Okresu Rozliczeniowego liczba Kontaktów EMAIL zgromadzonych przez Klienta ulegać będzie zmniejszeniu o liczbę Kontaktów EMAIL usuniętych przez Klienta w poprzednim Okresie Rozliczeniowym, przy czym na potrzeby naliczania wynagrodzenia Vercom za ten następny Okres Rozliczeniowy pod uwagę będzie jednak brany najwyższy Pułap lub CPM osiągnięty przez Klienta w poprzednim Okresie Rozliczeniowym.

7. Vercom udostępnia w Panelu Klienta Klientowi korzystającego z odpłatnych Usług REDLINK możliwość nadania własnego nadpisu alfanumerycznego, który może składać się z od 3 do 11 podstawowych znaków alfanumerycznych, które będą wyświetlane adresatowi Wiadomości SMS zamiast Numeru nadawcy. Nadanie nadpisu alfanumerycznego wymaga akceptacji Vercom, która zostanie przez Vercom udzielona niezwłocznie po wykazaniu przez Klienta praw do posługiwania się danym nadpisem alfanumerycznym. Vercom może zwrócić się do Klienta o złożenie oświadczenia, w którym wyraża zgodę na posługiwanie się przez Vercom wskazanym przez Klienta nadpisem alfanumerycznym w celu prawidłowego wykonania Umowy. Nadanie kolejnych nadpisów alfanumerycznych stanowi dodatkowo odpłatną funkcjonalność REDLINK.

8. W przypadku wybrania przez Klienta dodatkowo odpłatnej funkcjonalności Segmentów Dynamicznych, Vercom udostępni na Koncie Klienta funkcjonalność umożliwiającą opisywanie Kontaktu dowolną ilością zmiennych zasilanych w sposób automatyczny z wykorzystaniem metody opisanej w § 1 pkt.1 niniejszego załącznika, przypisywanie do Kontaktu przekazywanych w ten sposób Eventów API (definicja: EVENT API); oraz przypisywanie do Kontaktu zdarzeń z systemu wysyłkowego takich jak Eventy SMS, Eventy EMAIL lub Eventy Push (definicja: EVENTY SYSTEMOWE), a także definiowanie Segmentów Dynamicznych w oparciu o zebrane przy Kontakcie informacje. Segmenty Dynamiczne można wykorzystać na potrzebę wysyłki Wiadomości poprzez REDLINK. Informacje zawarte w EVENTACH API i EVENTACH SYSTEMOWYCH przechowywane są przy Kontakcie przez okres 3 miesięcy od wystąpienia zdarzenia.

Załącznik nr 2

USŁUGI EMAILLABS

§1. KONTO BEZPŁATNE POSZERZONE

1. W celu uzyskania dostępu do Konta Bezpłatnego Poszerzonego, Klient powinien dokonać następujących czynności za pośrednictwem Panelu Klienta (definicja: Uzupełnienie Rejestracji EMAILLABS): a. uzupełnić swoje dane o: nazwę/imię i nazwisko, NIP, KRS (o ile dotyczy),adres siedziby, numer telefonu, email, imię i nazwisko osoby rejestrującej Konto Bezpłatne, adres serwisu internetowego Klienta, w którym będzie wykorzystywał Usługę EMAILLABS, b. zaakceptować Umowę PPDO lub Umowę DPPDO (w zależności od tego, która z umów znajduje zastosowanie) i uzupełnić ewentualnie wymagane do niej dane. 2. Brak Uzupełnienia Rejestracji EMAILLABS w przeciągu 30 dni od potwierdzenia Rejestracji skutkuje utratą dostępu do Konta Bezpłatnego. Ponowny dostęp możliwy jest po Uzupełnieniu Rejestracji EMAILLABS. 3. Po Uzupełnieniu Rejestracji EMAILLABS, Vercom w terminie 3 Dni Roboczych przeprowadzi weryfikację Klienta w zakresie: prawdziwości podanych danych, dostępie do innych Kont, przestrzegania prawa i Regulaminów oraz braku negatywnego wpływu Wiadomości EMAIL Klienta na jakość EMAILLABS. W tym celu Vercom może zwrócić się do Klienta o podanie niezbędnych danych lub dokumentów, w tym w szczególności adresu, numeru NIP, umocowania osoby rejestrującej do działania w imieniu Klienta. Pozytywna weryfikacja Klienta skutkuje udzieleniem mu dostępu do Konta Bezpłatnego Poszerzonego (Aktywacja) – Pakiet Startup.

§2. EMAILLABS

1. Klient korzystający z Konta Bezpłatnego Poszerzonego (Pakiet Startup) uzyskuje dostęp do podstawowych funkcji Panelu Klienta, przez co rozumie się udostępnienie Klientowi następujących funkcjonalności:

a. najważniejszych statystyk e-mailowych, w tym raportu aktywności e-mail;

b. czarnej listy EmailLabs; c. ograniczonych czasowo logów e-mailowych (bez możliwości ich przedłużenia); d. możliwości korzystania ze współdzielonego adresu IP (bez możliwości zamówienia dedykowanego adresu IP); e. najważniejszych standardów szyfrowania wiadomości e-mail, jak TLS, podstawowych ustawień w zakresie SPF i DKIM; f. dostępu do podstawowego wsparcia Klienta w oparciu o materiały edukacyjne, dobre praktyki zawarte w dokumentacji EMAILLABS (bez możliwości wyjaśniania indywidualnych problemów z podmiotami świadczącymi w Polsce usługi kont poczty elektronicznej).

2. Klient może wysłać Wiadomości EMAIL przez Serwer SMTP pod warunkiem odpowiedniej konfiguracji urządzeń, usług lub oprogramowania, z których korzysta, w szczególności poprzez wskazanie w ich ustawieniach jako serwera poczty wychodzącej Adresu IP Serwera SMTP. Instrukcja prawidłowej konfiguracji jest udostępniana Klientowi przed zawarciem Umowy w Serwisie Internetowym. Dodatkowo Vercom – o ile będzie to możliwe i nie będzie rodziło dodatkowych kosztów po stronie Vercom – deklaruje poprzez Biuro Obsługi pomoc Klientowi przy konfiguracji w celu prawidłowego ustawienia Serwera SMTP jako serwera poczty wychodzącej. Funkcjonalność usługi EMAILLABS polegająca na wskazaniu jako serwera poczty wychodzącej Adresu IP Serwera SMTP jest dostępna wyłącznie dla urządzeń, usług oraz oprogramowania, które są możliwe do skonfigurowania zgodnie z opisaną wyżej instrukcją.

3. Każdy Klient może zapoznać się w Panelu Klienta ze statusem Wiadomości EMAIL, ich tematem, nazwą oraz adresem nadawcy i adresata, jak również ze statystyką kliknięć i otwarć Wiadomości EMAIL, w okresie 7 dni od dnia ich wysłania, chyba że Klient w ramach dodatkowo odpłatnej funkcjonalności usługi EMAILLABS, wybierze inaczej. Informacje o niedostarczeniu Wiadomości EMAIL z przyczyn trwałych (hard bounce), są przechowywane przez dłuższy okres, zgodny z polityką retencji danych Vercom. Klient może ustalić powyższe informacje dotyczące Wiadomości EMAIL także poza Panelem Klienta, przy wykorzystaniu swojego oprogramowania, jednakże wymaga to wysłania przez niego zapytania API, gdyż Vercom nie przesyła tych informacji automatycznie.

4. Liczba Wiadomości EMAIL, które mogą zostać przez Klienta zlecone do wysłania w przeciągu miesiąca (Pułap) określona jest w wybranym przez Klienta Pakiecie.

§3. DODATKOWEFUNKCJONALNOŚCI

1. Klient może wybierać pomiędzy dodatkowo płatnymi funkcjonalnościami EMAILLABS zgodnie z aktualną ofertą Vercom. Dodatkowe funkcjonalności mogą w szczególności obejmować: udzielenie pełnego dostępu do Panelu Klienta (dla Klientów korzystających z Pakietów niezapewniających pełnego dostępu),dodatkowych Adresów IP, Supportu premium, dostępu do pełnych statystyk e-mail, rozbudowanych opcji Email API, możliwości wydłużenia przechowywania logów ponad 15 dni, uaktywnienia wskazanych przez Klienta dodatkowo odpłatnych funkcjonalności wraz z dodatkowo odpłatnych wysyłek Wiadomości E-MAIL.

2. W przypadku wybrania przez Klienta Pakietu Pro lub Pakietu Enterprise, Klient może dokupić przestrzeń dyskową w celu umożliwienia mu podglądu i archiwizacji Wiadomości EMAIL w ramach usługi EMAILLABS.

3. Klient Pakietu Pro lub Pakietu Enterprise może zamówić dodatkową, odpłatną opcję przydzielenia dodatkowego Adresu IP. Przez przydzielenie Klientowi dodatkowego Adresu IP rozumie się udostępnienie Klientowi dodatkowych Adresów IP wraz z dodatkowymi Serwerami SMTP, do których przypisane są te dodatkowe Adresy IP, w liczbie uzależnionej od wybranej przez Klienta opcji. Wybór tych opcji przez Klienta będzie miał wpływ na szybkość wysyłki Wiadomości EMAIL, podział wysłanych Wiadomości EMAIL, analizę wysłanych Wiadomości EMAIL lub wielowątkowość wysyłania Wiadomości EMAIL. Vercom nie gwarantuje, że dodatkowy Adres IP i dodatkowy Serwer SMTP będą dedykowane.

4. Przez przyznanie Klientowi Pakietu Pro lub Pakietu Enterprise dedykowanego Adresu IP Vercom zapewnia, że od chwili wybrania tej opcji przez Klienta aż do zakończenia Umowy, Klient będzie mógł korzystać z danego Adresu IP na wyłączność. Jednocześnie, ze względów technicznych, wybór tej opcji przez Klienta oznacza przyznanie mu na wyłączność również Serwera SMTP, do którego przypisany jest dany Adres IP. Wybór tej opcji przez Klienta jest ostateczny, co oznacza niemożność powrotnej zmiany Adresu IP z dedykowanego na współdzielony. Wraz z przyznaniem Klientowi dedykowanego Adresu IP, funkcjonalność usługi EMAILLABS rozszerza się o następujące opcje:

a. wysoka początkowa reputacja dedykowanego Adresu IP, pozwalająca zwiększyć dostarczalność Wiadomości EMAIL;

b. możliwość indywidualnego spersonalizowania danych nagłówkowych Wiadomości EMAIL (DKIM), utrudniająca podszycie się osoby trzeciej pod Klienta oraz pozwalająca zwiększyć dostarczalność Wiadomości EMAIL, a także dopuszczająca przeniesienie tych danych przez Klienta poza Usługę EMAILLABS;

c. możliwość pobrania do pliku o rozszerzeniu .csv listy adresów poczty elektronicznej, na które wysłane Wiadomości EMAIL nie zostały dostarczone, oraz możliwość wgrania pliku zawierającego takie dane;

5. Opcja przyznania Klientowi dedykowanego lub dodatkowego Adresu IP może być wyłączona z uwagi na ograniczoną liczbę Adresów IP, jakimi dysponuje Vercom.

6. Przez udzielenie pełnego dostępu do Panelu Klienta rozumie się udostępnienie Klientowi dodatkowych funkcjonalności Usługi EMAILLABS, pozwalających na analizę wysłanych Wiadomości EMAIL, zgodnie z aktualną ofertą Vercom. W drodze indywidualnych ustaleń Strony mogą przyjąć, że funkcjonalności te udostępnione zostaną wyłącznie w określonej części. Funkcjonalności te w szczególności mogą obejmować:

a. tagowanie Wiadomości EMAIL (przykładowo jako rejestracyjnych, zmieniających hasła, sygnalizujących porzucone koszyki itp.);

b. informowanie o akcji podjętej względem Wiadomości EMAIL przez adresata, w szczególności o ich przeczytaniu, skasowaniu lub oznaczeniu jako spam;

c. tworzenie list, w tym list adresatów Wiadomości EMAIL, z podziałem na white-listy i black-listy;

d. tworzenie oddzielnych raportów ze względu na domenę Wiadomości EMAIL;

e. możliwość wprowadzania automatycznych zmian w treści Wiadomości EMAIL, polegających na umieszczaniu linków z indywidualnymi adresami stron internetowych, znajdujących się w wybranej przez Klienta domenie, zamiast domeny domyślnej;

f. zabezpieczenie przed podszyciem się przez osobę trzecią pod Klienta, dzięki ustawieniu przez Klienta spersonalizowanych danych nagłówkowych DMARC także w domenie wskazanego przez siebie adresu nadawcy Wiadomości EMAIL, oraz dzięki możliwości uzyskania informacji o próbie podszycia się pod Klienta od podmiotu świadczącego usługę konta poczty elektronicznej (serwera poczty przychodzącej), na której adres została skierowana wiadomość z próbą podszycia się pod Klienta;

g. możliwość utworzenia przez Klienta dodatkowych Kont i przyznania im określonych praw, a także późniejsza możliwość odebrania przez Klienta tych praw lub usunięcia dodatkowych Kont;

h. logowanie podejmowanych działań w Panelu Klienta z możliwością wglądu przez Klienta w logi;

i. możliwość prowadzenia przez Vercom, w interesie Klienta, indywidualnych ustaleń i negocjacji z podmiotami świadczącymi w Polsce usługi kont poczty elektronicznej (serwera poczty przychodzącej), mających na celu zwiększenie dostarczalności Wiadomości EMAIL i klasyfikację na odpowiednie zakładki;

j. możliwość indywidualnego uzgodnienia przez Klienta z Vercom warunków świadczenia Klientowi usługi EMAILLABS w zakresie jej dostępności, warunków informowania Klienta o zawieszeniu części z funkcjonalności usługi EMAILLABS oraz ustalenia szybkości wysyłki Wiadomości EMAIL, na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

 

Regulamin obowiązuje do dnia 31.03.2022 do godziny 12:00.

Nowa wersja Regulaminu dostępna jest TUTAJ.

Cennik obowiązujący do 23.03.2023